Bolagsstämma

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Ascelia Pharma högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor. För att få närvara och rösta på bolagsstämma, antingen personligen eller genom fullmakt, ska aktieägare dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig till Ascelia Pharma senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Material för bolagsstämmor återfinns i tabellen nedan.

Årsstämma 2024

Årsstämma i Ascelia Pharma AB (publ) kommer att hållas den 6 maj 2024 kl 14:00 CET. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan skicka förslag via e-post till:

jwb@ascelia.com eller per post till: ASCELIA PHARMA AB, Hyllie Boulevard 34; 215 32 Malmö. Förslag till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman (18 mars) eller i  god tid att ärendet vid behov kan tas upp i kallelsen till årsstämman