Bolagsstämma

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Ascelia Pharma högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor. För att få närvara och rösta på bolagsstämma, antingen personligen eller genom fullmakt, ska aktieägare dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig till Ascelia Pharma senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Årsstämma 2021

Årsstämman i Ascelia Pharma AB (publ) avhålls den 5 maj 2021 klockan 14.00 i Malmö. Aktieägare med önskemål att diskutera en viss fråga vid årsstämman ska skicka deras förslag med e-mail till: kb@ascelia.com eller via mail till:

ASCELIA PHARMA AB
Hyllie Boulevard 34
SE-215 32 Malmö
Sverige

Begäran måste vara till styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman, eller i vart fall i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas i kallelsen till stämman.

Årsstämmor

Material för årsstämmor återfinns i tabellen nedan.

Om oss

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på särläkemedel inom onkologi. Vi utvecklar och kommersialiserar nyskapande läkemedel som fyller medicinska tomrum samt har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadslansering.

Huvudkontor är i Malmö och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE).

Ladda ner faktablad: Ascelia Pharma Factsheet Dec 2020

Events