Bolagsstämma

Årsstämma 2022

Årsstämman 2022 kommer att hållas 5 maj 2022. Årsstämman kommer hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress eller alternativt via e-post kb@ascelia.com. Förslag ska lämnas in i god tid före årsstämman, dock senast den 4 februari 2022, för att säkerställa att förslagen kan behandlas av valberedningen.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Ascelia Pharma högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor. För att få närvara och rösta på bolagsstämma, antingen personligen eller genom fullmakt, ska aktieägare dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig till Ascelia Pharma senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Material för bolagsstämmor återfinns i tabellen nedan.