Bolagsordning

Antagen på årsstämma den 31 oktober 2017.

 

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är Ascelia Pharma AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av medicintekniska och farmaceutiska produkter samt ävensom bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 11 200 000 kronor och högst 44 800 000 kronor.

§ 5 ANTALET AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 11 200 000 och högst 44 800 000 stycken

§ 6 STYRELSE

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter.

§ 7 REVISOR

Bolaget ska ha lägst 1 och högst 2 revisorer samt högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska vidare annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som görs avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1) Val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Godkännande av dagordning.

4) Val av en eller två justeringspersoner.

5) Prövning av om stämman blivit behörigen samman kallad.

6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7) Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.

9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10) Val av styrelse och revisor.

11) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

§ 10 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 juli–30 juni.

11 § AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Mangoral

Levern är det näst vanligaste organet där metastaser uppstår, efter lymfkörtlarna. Många solida cancerformer (d.v.s. cancerformer som bildar tumörer) som uppstår t.ex. i lungor, bröst, tjocktarm, mage eller bukspottkörtel bildar metastaser i levern och mycket ofta är levern den första och enda platsen där metastaserna uppstår.

Oncoral

Magcancer är den femte vanligaste cancertypen i världen och den tredje mest dödliga. Magcancer är en sjukdom där cancerceller bildas i magsäckens slemhinna.

UTVECKLINGSPROGRAM

Ascelia har utformat ett utvecklingsprogram för den ledande produktkandidaten Mangoral bestående en registreringsgrundande fas-III studie och två stödstudier. Den kliniska utvecklingsstrategin för Ascelias andra produktkandidat, Oncoral, är att erhålla fas-II data och därefter finna en partner för den fortsatta utvecklingen.