Bolagsordning

Antagen på årsstämma den 31 oktober 2017.

 

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är Ascelia Pharma AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av medicintekniska och farmaceutiska produkter samt ävensom bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 11 200 000 kronor och högst 44 800 000 kronor.

§ 5 ANTALET AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 11 200 000 och högst 44 800 000 stycken

§ 6 STYRELSE

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter.

§ 7 REVISOR

Bolaget ska ha lägst 1 och högst 2 revisorer samt högst 2 revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska vidare annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som görs avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträde vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämman.

§ 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1) Val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Godkännande av dagordning.

4) Val av en eller två justeringspersoner.

5) Prövning av om stämman blivit behörigen samman kallad.

6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7) Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.

9) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10) Val av styrelse och revisor.

11) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

§ 10 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 juli–30 juni.

11 § AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Mangoral

Mangoral är ett kontrastmedel specifikt för levern som används vid magnetkameraundersökningar (Magnetic Resonance Imaging, MRI) i syfte att upptäcka och lokalisera potentiella metastaser i levern hos patienter där användning av dagens standardmedel, gadoliniumbaserade kontrastmedel (gadolinium-based contrast agents, GBCA), är medicinskt olämpligt eller omöjligt att administrera. Mangoral är nu klart för klinisk prövning i fas III.

Oncoral

Oncoral är en formulering i tablettform av den välkända cellgiftssubstansen irinotecan, som används för behandling av långt framskriden magcancer. Irinotecan används i dag huvudsakligen för behandling av spridd kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer). Även om irinotecan i dag inte är godkänt för behandling av magcancer i USA eller inom EU förekommer användning off-label för denna indikation. Oncoral fas I-studier med lovande resultat och är nu redo för fas II-studier.

UTVECKLINGSPROGRAM

Ascelia har utformat ett utvecklingsprogram för den ledande produktkandidaten Mangoral bestående en registreringsgrundande fas-III studie och två stödstudier. Den kliniska utvecklingsstrategin för Ascelias andra produktkandidat, Oncoral, är att erhålla fas-II data och därefter finna en partner för den fortsatta utvecklingen.