Oncoral

Oncoral är en tablettformulering av topoisomeras I-hämmaren irinotecan, ett cytostatiskt läkemedel med utbredd användning för behandling av cancer.

 

De flesta cytostatiska läkemedel ges intravenöst under flera minuter men några kan kräva att man läggs in på sjukhus i två dagar eller längre. Intravenöst administrerade cytostatika är besvärliga för patienten och har en negativ påverkan på livskvaliteten. Intravenöst administrerade cytostatika förknippas med betydande toxicitet, psykiska påfrestningar, medicinska komplikationer och längre sjukhusvistelser. Dessutom utgör kostnader för sjukhusvistelsen en betydande del av kostnaden vid cellgiftsbehandlingar, särskilt på grund av kravet på kontinuerligt dropp.

Cellgiftsläkemedel som tas oralt har potentiellt en lång rad fördelar, däribland att de är enklare att ta, kräver färre besök hos läkare och/eller sjukhusvistelser, ger mindre smärta, bättre säkerhet och att man undviker venrelaterade problem.

Irinotecan är en prodrog som genom icke-specifika karboxylesteras omvandlas till SN-38, en 100 till 1000 gånger mer aktiv metabolit. Det intravenöst administrerade cellgiftsläkemedlet irinotecan används ofta i kombination med andra cellgiftsläkemedel och det är godkänt i USA och EU för behandling av metastatisk tjock- och ändtarmscancer.

En av de vanligaste irinotecan behandlingarna är en kombinationsbehandling med ett annat cellgiftsläkemedel, 5-Fluorouracil (5-FU), som administreras intravenöst som FOLFIRI-kemoterapi. 5-Fluorouracil finns också som oral formulering, och därför har Oncoral potential att kunna administreras som en del i en helt oral cellgiftsbehandling med tabletter, liknande den intravenösa FOLFIRI-behandlingen.

Oncoral är tänkt som ett patientvänligt oralt administrerat läkemedel för behandling av framskriden magcancer i kombination med andra cancerbehandlingar.

Magcancer är en allvarlig sjukdom med ett stort ouppfyllt medicinskt behov (det är den tredje största orsaken till cancerrelaterade dödsfall för båda könen i världen). I västvärlden får de flesta patienterna sin magcancer diagnostiserad i ett sent stadium eller får återfall av sjukdomen inom fem år. Femårsöverlevnaden för patienter med magcancer är bara omkring 20 procent, och medianöverlevnaden för patienter med framskriden sjukdom som behandlas med kombinationscytostatika har rapporterats vara under ett år.

Eftersom irinotecan fungerar genom att hämma topoisomeras I, ett validerat sätt att bekämpa cancer, har Oncoral också potential att möta ouppfyllda medicinska behov hos utvalda patientsegment med olika andra cancerindikationer. Bedömningen av vilka andra indikationer som kan övervägas för Oncoral kommer att baseras på flera olika faktorer, däribland resultaten från den kliniska utvecklingen för magcancer.

Mangoral

Mangoral är ett kontrastmedel specifikt för levern som används vid magnetkameraundersökningar (Magnetic Resonance Imaging, MRI) i syfte att upptäcka och lokalisera potentiella metastaser i levern hos patienter där användning av dagens standardmedel, gadoliniumbaserade kontrastmedel (gadolinium-based contrast agents, GBCA), är medicinskt olämpligt eller omöjligt att administrera. Mangoral befinner sig klinisk prövning i fas III.

Oncoral

Oncoral är en formulering i tablettform av den välkända cellgiftssubstansen irinotecan, som används för behandling av långt framskriden magcancer. Irinotecan används i dag huvudsakligen för behandling av spridd kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer). Även om irinotecan i dag inte är godkänt för behandling av magcancer i USA eller inom EU förekommer användning off-label för denna indikation. Oncoral fas I-studier med lovande resultat och är nu redo för fas II-studier.

UTVECKLINGSPROGRAM

Ascelia Pharma har utformat ett utvecklingsprogram för den ledande fas III produktkandidaten Mangoral bestående en registreringsgrundande fas-III studie och två stödstudier. Den kliniska utvecklingsstrategin för Ascelia Pharmas andra produktkandidat, Oncoral, är att erhålla fas-II data och därefter finna en partner för den fortsatta utvecklingen.