Oncoral

Oncoral är en ny daglig cytostatikabehandling med irinotecan som är under utveckling. Cytostatikabehandling med irinotecan har en fastställd kraftig effekt mot tumörer – även vid svårbehandlade cancerformer. Oncoral är en daglig irinotecan-tablett med potentialen att erbjuda bättre patientutfall med ökad säkerhet efter daglig dosering i hemmet jämfört med intravenösa högdosinfusioner på sjukhus. Efter framgångsrika fas 1-resultat pågår nu förberedelser för den kliniska fas 2-studien med Oncoral.

 

Oncoral utvecklas initialt för behandlingen av magcancer i kombination med andra cancerbehandlingar. Se presentationer av utvecklingsplanen här.

Irinotecan är ett så kallat antineoplastiskt medel som efter metabolisk aktivering inhiberar enzymet topoisomeras I och därmed inducerar cancercelldöd genom att motverka deras DNA-replikering. Irinotecan konverteras av karboxylesteraser, främst i levern, till den aktiva metaboliten SN-38, som är 100–1 000 gånger kraftigare än irinotecan när det gäller att döda cancerceller.

 

Data visar även en hög konverteringsgrad av irinotecan till den aktiva metaboliten SN-38, som har hög aktivitet mot tumörer.

 

Oncoral är en daglig irinotecan-tablett med potential att ge bättre patientutfall med ökad säkerhet. Den dagliga doseringen kan potentiellt sett öka effektiviteten genom en gynnsammare doseringsrelaterad farmakokinetisk och farmakodynamisk profil. En kontinuerlig lågdosregim har även potential att mildra biverkningar, infektioner och andra komplikationer, inklusive doseringsflexibilitet och möjligheten till snabbare utsättning.

Dessutom har Oncoral potential att kombineras med andra kemoterapier och cancerläkemedel för att potentiellt sett möjliggöra en helt oral kombinationsmöjlighet, vilket kan minska behandlingsbördan och förbättra följsamheten.

Dessutom kan läkemedelstillförseln i hemmet öka bekvämligheten för patienten och minska trycket på den vårdpersonal och vårdutrustning som annars måste avsättas till den intravenösa tillförseln på sjukhus.

Efter lyckade fas 1-resultat är den kliniska fas 2-studien av Oncoral nu under förberedelse.

 

Totalt 25 patienter ingick i den första delen av prövningen där Oncoral gavs som enkelterapi. Ytterligare 12 patienter ingick i den andra delen av prövningen där Oncoral gavs som kombinationsterapi.

Fas 1-studien av Oncoral har publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

Kümler m. fl. Cancer Chemother Pharmacol. 2019 augusti;84(2):441–446 (länk)

Kümler m. fl. Cancer Chemother Pharmacol. 2019 januari;83(1):169–178. (länk)

Resultat fas 1 – Monoterapi (publ. 2019)Resultat fas 1 – Kombinationsterapi (publ. 2019)
Studieform:
Doseskalering, open label, enskild klinik
25 patienter, metastaserande eller ej opererbara solida tumörer
Studieform:
Open-label, enskild klinik
14 patienter, metastaserande eller ej opererbara solida tumörer
De hematologiska toxiciteterna var få.
Samtliga milda (grad 1) till måttliga (grad 2)
Acceptabel tolerabilitet för Oncoral i kombination med ett annat oralt cellgift
Farmakokinetiska data:
Konsekvent daglig exponering under behandlingen, dag 1 och 14
Ingen ackumulering av läkemedlet
Variationen mellan patienter av aktiva metaboliten SN-38:
Inom samma omfång som efter infusion av irinotecan
Monoterapi-studien har presenterats på ESMO-kongressen okt 2018

Observera att Oncoral är ett prövningsläkemedel som ännu ej har godkänts för användning av tillsynsmyndigheterna i någon jurisdiktion.