Valberedning

I valberedningens uppdrag ingår att ta fram och utforma förslag på val av styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande och revisorer. Valberedningen ska också föreslå ersättning till styrelseledamöter och revisor. Valberedningens sammansättning offentliggörs minst sex månader före årsstämman.

I enlighet med valberedningens instruktioner ska valberedningen bestå av fyra ledamöter som representerar de tre största aktieägarna, tillsammans med styrelsens ordförande. Med ”största aktieägarna” avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista september.

 Valberedningen består av följande medlemmar:

  • Jørgen Thorball, ordförande i valberedningen, utsedd av Sunstone Life Science Ventures II K/S;
  • Marianne Flink, utsedd av Fjärde AP-fonden (AP4);
  • Håkan Nelson, utsedd av Øresund Healthcare Capital K/S; och
  • Peter Benson, styrelsens ordförande.

Instruktion och arbetsordning för valberedningen