Valberedning

I valberedningens uppdrag ingår att ta fram och utforma förslag på val av styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande och revisorer. Valberedningen ska också föreslå ersättning till styrelseledamöter och revisor. Valberedningens sammansättning offentliggörs minst sex månader före årsstämman.

I enlighet med valberedningens instruktioner ska valberedningen bestå av fyra ledamöter som representerar de tre största aktieägarna i slutet av november, tillsammans med styrelsens ordförande. Med ”största aktieägarna” avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista september.

 Valberedningen består av följande medlemmar:

  • Jørgen Thorball, ordförande i valberedningen, utsedd av Sunstone Life Science Ventures II K/S;
  • Nils Lorentzen, utsedd av CMC SPV of 3 April 2017 AB;
  • Håkan Nelson, utsedd av Øresund Healthcare Capital K/S; och
  • Peter Benson, styrelsens ordförande.

 

Ladda ner Instruktioner och arbetsordning för valberedningen

Mangoral

Mangoral är ett kontrastmedel specifikt för levern som används vid magnetkameraundersökningar (Magnetic Resonance Imaging, MRI) i syfte att upptäcka och lokalisera potentiella metastaser i levern hos patienter där användning av dagens standardmedel, gadoliniumbaserade kontrastmedel (gadolinium-based contrast agents, GBCA), är medicinskt olämpligt eller omöjligt att administrera. Mangoral befinner sig klinisk prövning i fas III.

Oncoral

Oncoral är en formulering i tablettform av den välkända cellgiftssubstansen irinotecan, som används för behandling av långt framskriden magcancer. Irinotecan används i dag huvudsakligen för behandling av spridd kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer). Även om irinotecan i dag inte är godkänt för behandling av magcancer i USA eller inom EU förekommer användning off-label för denna indikation. Oncoral fas I-studier med lovande resultat och är nu redo för fas II-studier.

UTVECKLINGSPROGRAM

Ascelia Pharma har utformat ett utvecklingsprogram för den ledande fas III produktkandidaten Mangoral bestående en registreringsgrundande fas-III studie och två stödstudier. Den kliniska utvecklingsstrategin för Ascelia Pharmas andra produktkandidat, Oncoral, är att erhålla fas-II data och därefter finna en partner för den fortsatta utvecklingen.