Valberedning

I valberedningens uppdrag ingår att ta fram och utforma förslag på val av styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande och revisorer. Valberedningen ska också föreslå ersättning till styrelseledamöter och revisor. Valberedningens sammansättning offentliggörs minst sex månader före årsstämman.

I enlighet med instruktionen för valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant och styrelseordföranden. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september månad och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömning av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.

Valberedningen inför årsstämman som kommer att hållas i Malmö den 6 maj 2024 fastställts till att bestå av följande:

  • Jørgen Thorball, ordförande i valberedningen, utsedd av Sunstone Life Science Ventures II K/S;
  • Håkan Nelson, utsedd av Niels Mengel; (genom egna aktier och genom Kibgeon ApS)*;
  • Lars Vedin, utsedd av Spogárd Holding A/S; och
  • Peter Benson, styrelseordförande.

Instruktion och arbetsordning för valberedningen