Revisionsutskott

Revisionsutskottet består av Helena Wennerström (ordförande) och Niels Mengel. Revisionsutskottets uppgifter är huvudsakligen att övervaka Ascelia Pharmas finansiella ställning, att övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, att hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Revisionsutskottet ska ven bistå valberedningen vid förslag till beslut om val och arvodering av revisor.

Om oss

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på särläkemedel inom onkologi. Vi utvecklar och kommersialiserar nyskapande läkemedel som fyller medicinska tomrum samt har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadslansering.

Huvudkontor är i Malmö och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE).

Events