Orviglance®

Orviglance* (tidigare arbetsnamn Mangoral) är ett nytt oralt kontrastmedel under utveckling för användning vid MR-scanning av levern. Orviglance är avsett att förbättra upptäckten och visualiseringen av fokala leverförändringar (inklusive levermetastaser och primärtumörer) hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion. Orviglance är för närvarande under fas 3-utveckling, inklusive den registreringsgrundande SPARKLE-studien.

 

Orviglance  (mangankloridtetrahydrat, tidigare arbetsnamn Mangoral) är det första kontrastmedlet under utveckling för användning vid MR-scanning av levern hos vuxna med kraftigt nedsatt njurfunktion. Dessa patienter riskerar att utveckla den allvarliga och potentiellt dödliga sjukdomen nefrogen systemisk fibros (NSF) vid användningen av de gadolinium-baserade kontrastmedel som är tillgängliga i nuläget.

Orviglance har fått särläkemedelsstatus (eng: Orphan Drug Designation) av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och är för närvarande under fas 3-utveckling.

 

Detta kan i slutänden förbättra patientens överlevnadschanser.

MR-scanning i kombination med kontrastmedel anses vara den mest precisa diagnostiska metoden för bildtagning av levern.

 

NSF är en ovanlig men allvarlig och livshotande sjukdom som orsakar omfattande vaxartade förtjockningar av huden samt hård hud. Det kan orsaka ledkontrakturer, muskulär fibros samt ansiktsfibros, vilket kan orsaka svår immobilitet. Även inre organ kan påverkas. NSF förvärras med tiden och kan leda till döden, i allmänhet på grund av multisystemsvikt orsakat av sklerotisk transformation av organsystemen.

Tillsynsmyndigheterna, inklusive den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), har utfärdat varningar mot användningen av gadolinium-baserade kontrastmedel (GBCA), och kliniska riktlinjer begränsar användningen hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion. Alla GBCA är försedda med varningstext på etiketterna med avseende på denna patientpopulation.

 

Detta innebär en avsevärd minskning av möjligheten att hitta och behandla levermetastaser och påverkar därmed i slutänden patientens möjlighet att överleva. Om Orviglance  godkänns av tillsynsmyndigheterna har läkemedlet potential att bli standardbehandlingen vid bildtagning av levern hos patienter med nedsatt njurfunktion då den ger bilder av hög kvalitet jämfört med MR-scanning utan kontrastmedel.

MR-scanning i kombination med kontrastmedel anses vara den mest precisa diagnostiska metoden för att ta bilder av levern.

Exempelbilder från en patient i fas 2-studien

MR-scanning av levern utan konstrastmedel (standardvård i den avsedda patientpopulation)
Inga metastaser synliga

MR-scanning av levern med Orviglance (Mangoral)
Metastas blir synlig

 

Det höga manganupptaget får leverns funktionella vävnad (parenkymen) att bli ljus på magnetkamerabilderna. Levermetastaser inte är normala leverceller (hepatocyter) och tar därmed inte upp mangan. Följaktligen blir metastaserna mörka på magnetkamerabilderna. Med Orviglance blir levermetastaserna därmed lättare att identifiera, tack vare denna kontrasteffekt.

Manganet utsöndras från levern via gallan. Orviglance administrations, upptagnings- och utsöndringsmetod innebär att endast mycket små mängder mangan når det systemiska blodomloppet.

 

Två stödjande studier har som mål att tillhandahålla ytterligare data om användningen av Orviglance i kliniska studier: en studie som omfattar patienter med nedsatt leverfunktion och en studie som bedömer effekten av födointag på upptaget av mangan.

SPARKLE är en global multicenterstudie av Orviglance som omfattar upp till 85 patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion och kända eller misstänkta fokala leverförändringar. De primära effektparametrarna, i form av visualisering av förändringar jämfört med icke-förstärkt magnetresonanstomografi, kommer att utvärderas genom blindtest med tre oberoende personer som läser av bilderna.

Resultaten från fas 1- och fas 2-studien ger en solid grund för fas 3-programmet, då det finns en hög grad av likhet mellan fas 2 och fas 3-studiens primära effektmått, och då fas 3-studiens jämförelse för Orviglance är MR-scanning utan kontrastmedel.

FAS 3-STUDIEN SPARKLE
Antal patienterGlobal pågående studie med upp till 200 patienter
Ingen randomisering – varje patient sin egen kontroll
JämförelseIcke-förstärkt MR + Orviglance-förstärkt MR vs. Icke-förstärkt MR
EffektmåttVisualisering av lesioner
– Lesionernas avgränsning
– Synlighet (hur lesionerna kontrasterar mot leverbakgrunden)
UppföljningMindre än en vecka

Läs mer om SPARKLE-studien på clinicaltrials.gov

 

Säkerhetsutvärderingen från dessa studier indikerar att Orviglance är säkert och tolereras väl. De observerade biverkningarna (varav diarré och illamående var de vanligast inrapporterade) var oftast av mild och övergående karaktär. Effektivitetsanalyserna visar att värdena för diagnosernas kvalitet förbättrades efter användningen av Orviglance och ger stöd för Orviglance som ett effektivt leverspecifikt kontrastmedel utan gadolinium vid MR-scanning.

 

Den blindade oberoende centrala granskningen av 178 individer visade en signifikant förbättring av MR-scanning med Orviglance . Jämfört med MR-scanning utan kontrastmedel upptäcktes 33% fler förändringar efter MR-scanning med Orviglance . Orviglance förbättrade även resultatet för MR-scanningen med avseende på visualiseringen av förändringarnas synlighet (p-värde <0,0001) och avgränsning (p-värde <0,0001). Dessutom förbättrades kvantitativa parametrar som förhållandet mellan kontrast på förändringarna och själva levern avsevärt med Orviglance -förstärkt MR-scanning jämfört med MR-scanning utan kontrastmedel.

Dessa resultat har presenterats på globala radiologikonferenser, inklusive RSNA, ECR och SCBT-MR.

Ytterligare en blindad oberoende central granskning av bilderna gjordes under fjärde kvartalet 2020 och avsåg en tidigare genomförd studie vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Effektmått och utvärderingskriterier i denna re-read studie var samma som i den pågående fas 3-studien SPARKLE. Resultaten visade att Orviglance var lika effektivt som det gadoliniumbaserade kontrastmedlet gadobenatdimeglumin för visualiseringen av fokala leverförändringar. Resultaten visade även att Orviglance -förstärkt MR-scanning ger förbättrad diagnostisk effektivitet jämfört med MR-scanning utan kontrastmedel.

Observera att Orviglance är ett prövningsläkemedel som ännu ej har godkänts för användning av tillsynsmyndigheterna i någon jurisdiktion.

*Varumärke (Trademark) är registrerat i Europa och flera andra marknader och inlämnat för registrering i USA