Ersättningar

Ersättning till styrelsen

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Vid årsstämman den 23 november 2018 beslutades att arvode skulle utgå med 400 000 SEK till styrelseordföranden samt med 200 000 SEK till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Därutöver beslutades att ersättning för utskottsarbete ska utgå med 50 000 SEK till ordföranden i revisionsutskottet, med 25 000 SEK till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vid årsstämman den 23 november 2018 antogs riktlinjer med huvudsakligen följande innehåll. Bolaget ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare får utgöras av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, av bolagsstämman beslutade aktierelaterade incitamentsprogram och övriga förmåner.

Fast lön ska fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet av i förväg uppsatta och väldefinierade mål. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 40 procent av den fasta årslönen för VD och 20 procent av den fasta årslönen för övriga ledande befattningshavare, varvid den individuella högstanivån ska fastställas bl.a. mot bakgrund av vederbörandes befattning. Utöver vad som följer av lag och kollektivavtal eller annat avtal kan VD och övriga ledande befattningshavare äga rätt att på individuell basis arrangera pensionslösningar. Avstående av lön och rörlig ersättning kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar förutsatt oförändrad kostnad för bolaget över tiden.

Aktierelaterade incitamentsprogram ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman. Vid uppsägning av VD:s anställning från bolagets sida ska uppsägningstiden inte överstiga 6 månader. Vid uppsägning av VD från bolagets sida ska, utöver lön under uppsägningstid, avgångsvederlag motsvarande högst 6 månaders grundlön kunna utgå. För övriga ledande befattningshavare ska uppsägningstiden vid uppsägning från bolagets sida inte överstiga 6 månader. Anställningsavtal med ledande befattningshavare ska också kunna innehålla bestämmelser om rätt för den ledande befattningshavaren att erhålla sedvanlig ersättning för konkurrensåtaganden efter anställningens upphörande. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

 

Incitamentsprogram

Personaloptionsprogram 1

Vid extra bolagsstämma den 26 april 2018 beslutades om inrättandet av ett personaloptionsprogram omfattande högst 550 369 personaloptioner. Personaloptionerna tilldelades vederlagsfritt till verkställande direktören, Chief Operating Officer och bolagets tidigare Chief Medical Officer. Tilldelade personaloptioner tjänades in med 50 procent i samband med tilldelningen och med 25 procent den 31 oktober 2018 och de resterande 25 procenten kommer att intjänas den 31 oktober 2019. Bolagets tidigare Chief Medical Officer lämnade bolaget sommaren 2018 varför maximalt antal personaloptioner som kan intjänas reducerades till 481 600.

Varje intjänad personaloption ger rätt att förvärva en aktie i bolaget till ett lösenpris om 8 SEK per aktie. Lösenkursen samt det antal aktier som varje option berättigar till är föremål för sedvanliga omräkningsbestämmelser i samband med emissioner m.m. Intjänade personaloptioner kan utnyttjas tidigast i samband med: (i) efter en börsnotering och listning av bolagets aktier på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform; (ii) ett erbjudande från tredje man att förvärva minst 90 procent av aktierna i bolaget; (iii) en försäljning av alla eller väsentligen alla bolagets tillgångar; eller (iv) någon annan liknande händelse som styrelsen bedömer ska anses som försäljning.

Efter en börsnotering av bolagets aktier kan intjänade personaloptioner nyttjas under månad 24–27 efter börsnoteringen och i samband med en försäljning. I samband med en försäljning kan intjänade personaloptioner utnyttjas omedelbart i anslutning till försäljningen. Intjänade personaloptioner som inte utnyttjas under relevant tidsperiod för utnyttjande kommer automatiskt att förfalla. Med förbehåll för ovan är sista dag att utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner den 31 december 2025 varefter alla personaloptioner förfaller. 

 

Personaloptionsprogram 2

Vid årsstämman den 23 november 2018 beslutades om inrättandet av ett personaloptionsprogram omfattande högst 550 369 personaloptioner. Personaloptionerna har tilldelats vederlagsfritt till verkställande direktören, Chief Financial Officer, Chief Operating Officer och Chief Medical Officer. De tilldelade personaloptionerna kommer att intjänas med 25 procent den 31 oktober 2019, 31 oktober 2020, 31 oktober 2021 och 31 oktober 2022. 

Varje intjänad personaloption ger rätt att förvärva en ny aktie i bolaget mot kontant betalning med en teckningskurs om 22,50 SEK per aktie. Intjänade personaloptioner kan utnyttjas tidigast i samband med: (i) efter en börsnotering och listning av bolagets aktier på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform; (ii) ett erbjudande från en tredje part att förvärva minst 90 procent av aktierna i bolaget; (iii) en försäljning av alla eller väsentligen alla bolagets tillgångar; eller (iv) någon annan liknande händelse som styrelsen bedömer ska anses som försäljning.

Efter en börsnotering av bolagets aktier kan intjänade personaloptioner nyttjas under perioden 1 november 2022 – 31 januari 2023 och i samband med en försäljning. I samband med en försäljning kan intjänade personaloptioner utnyttjas omedelbart i anslutning till försäljningen. Intjänade personaloptioner som inte utnyttjas under relevant tidsperiod för utnyttjande kommer automatiskt att förfalla. Med förbehåll för ovan är sista dag att utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner den 31 december 2025 varefter alla personaloptioner förfaller. 

Mangoral

Mangoral är ett kontrastmedel specifikt för levern som används vid magnetkameraundersökningar (Magnetic Resonance Imaging, MRI) i syfte att upptäcka och lokalisera potentiella metastaser i levern hos patienter där användning av dagens standardmedel, gadoliniumbaserade kontrastmedel (gadolinium-based contrast agents, GBCA), är medicinskt olämpligt eller omöjligt att administrera. Mangoral befinner sig klinisk prövning i fas III.

Oncoral

Oncoral är en formulering i tablettform av den välkända cellgiftssubstansen irinotecan, som används för behandling av långt framskriden magcancer. Irinotecan används i dag huvudsakligen för behandling av spridd kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer). Även om irinotecan i dag inte är godkänt för behandling av magcancer i USA eller inom EU förekommer användning off-label för denna indikation. Oncoral fas I-studier med lovande resultat och är nu redo för fas II-studier.

UTVECKLINGSPROGRAM

Ascelia Pharma har utformat ett utvecklingsprogram för den ledande fas III produktkandidaten Mangoral bestående en registreringsgrundande fas-III studie och två stödstudier. Den kliniska utvecklingsstrategin för Ascelia Pharmas andra produktkandidat, Oncoral, är att erhålla fas-II data och därefter finna en partner för den fortsatta utvecklingen.