Regulatorisk

Valberedning utsedd i Ascelia Pharma AB inför årsstämman 2024

2024-01-24
PDF

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelar idag att valberedningen inför årsstämman den 6 maj 2024 har utsetts.

I enlighet med valberedningens instruktioner i Ascelia Pharma ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna som önskar utse en valberedningsledamot, tillsammans med styrelsens ordförande. Valberedningens sammansättning grundas på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september samt annan tillförlitlig information om ägarförhållanden som har kommit bolaget tillkänna vid samma tid.  
 
Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman som kommer att hållas i Malmö den 6 maj 2024 fastställts till att bestå av följande personer som tillsammans representerar cirka 22% av rösterna i bolaget:

  • Jørgen Thorball, ordförande i valberedningen, utsedd av Sunstone Life Science Ventures II K/S;
  • Håkan Nelson, utsedd av Niels Mengel; (genom egna aktier och genom Kibgeon ApS)*;
  • Lars Vedin, utsedd av Spogárd Holding A/S; och
  • Peter Benson, styrelseordförande.

* Per den sista bankdagen i september 2023 var Øresund-Healthcare Management A/S en av de tre största aktieägarna i bolaget som uttryckt önskemål om att utse en ledamot till valberedningen. Øresund-Healthcare Management A/S har därefter delat ut samtliga sina aktier i Ascelia Pharma AB till sina aktieägare, däribland Niels Mengel och Kibgeon ApS.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 och på bolagets hemsida, www.ascelia.com.

Valberedningens uppgifter omfattar att bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till: val av ordförande på stämman; val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen; styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete; val av revisor samt ersättning till denne; samt principer för utseende av valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress eller alternativt via e-post JWB@ascelia.com. Förslag ska lämnas in i god tid före årsstämman, dock senast den 29 februari 2024, för att säkerställa att förslagen kan behandlas av valberedningen.