Regulatorisk

Valberedningen utsedd i Ascelia Pharma AB inför årsstämman 2022

2021-11-30
PDF

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelar idag att valberedningen har utsetts inför årsstämman den 5 maj 2022

I enlighet med valberedningens instruktioner i Ascelia Pharma ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna tillsammans med styrelsens ordförande. De "tre största aktieägarna" avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per slutet av september.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman som kommer att hållas i Malmö den 5 maj 2022 fastställts till att bestå av följande personer som tillsammans representerar cirka 25% av rösterna i bolaget:

  • Jørgen Thorball, ordförande i valberedningen, utsedd av Sunstone Life Science Ventures II K/S;
  • Håkan Nelson, utsedd av Øresund Healthcare Capital;
  • Marianne Flink, utsedd av Fjärde AP-fonden; och
  • Peter Benson, styrelseordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 och på bolagets hemsida, www.ascelia.com.

Valberedningens uppgifter omfattar att bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till: val av ordförande på stämman; val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen; styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete; val av revisor samt ersättning till denne; samt principer för utseende av valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress eller alternativt via e-post kb@ascelia.com. Förslag ska lämnas in i god tid före årsstämman, dock senast den 4 februari 2022, för att säkerställa att förslagen kan behandlas av valberedningen.