Regulatorisk

Valberedning utsedd inför årsstämma 2019 i Ascelia Pharma AB

2019-05-10
PDF
Ascelia Pharma AB (publ) (kortnamn: ACE) meddelar i dag att valberedningen inför årsstämman den 14 november 2019 har utsetts.

Enligt den instruktion för valberedning i Ascelia Pharma AB (publ) som antogs på årsstämman den 23 november 2018 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista mars, jämte styrelsens ordförande. Med ”största aktieägarna” avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista mars.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman som kommer att hållas i Malmö den 14 november 2019 fastställts till att bestå av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 40 procent av antalet aktier och röster i bolaget:

  • Jørgen Thorball, ordförande i valberedningen, utsedd av Sunstone Life Science Ventures II K/S;
  • Nils Lorentzen, utsedd av CMC SPV of 3 April 2017 AB;
  • Håkan Nelson, utsedd av Øresund Healthcare Capital K/S; och
  • Peter Benson, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida, www.ascelia.com.

Valberedningens uppgifter omfattar att bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till: val av ordförande på stämman; val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen; styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete; val av revisor samt ersättning till denne; samt principer för utseende av valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress alternativt via e-post kb@ascelia.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 26 september 2019.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019, kl. 10:30.

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral® och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning och är på väg in i kliniska fas-III studier. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök www.ascelia.com