Regulatorisk

Utnyttjande av övertilldelningsoption, meddelande om stabiliseringsåtgärder och avslutande av stabiliseringsperiod

2019-04-12
PDF
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER  PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG, OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Erik Penser Bank AB (publ) (”Erik Penser Bank”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Ascelia Pharma AB:s (publ) (”Ascelia Pharma” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq Stockholm, att Erik Penser Bank utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 882 017 aktier i Ascelia Pharma och att stabiliseringsperioden nu har avslutats och att inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”) innehade Erik Penser Bank möjlighet, i egenskap av stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kunde genomföras när som helst under perioden som började på första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, det vill säga den 13 mars 2019, och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Erik Penser Bank har dock inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och har heller inte lämnat några garantier för att stabilisering skulle genomföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner genomförts till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Bolaget har utfärdat en övertilldelningsoption till Erik Penser Bank vilken kunde utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen omfattade högst 1 200 000 nyemitterade aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 25 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank meddelar nu att Övertilldelningsoptionen avseende 882 017 aktier har utnyttjats. Bolaget kommer därmed att tillföras ytterligare cirka 22,1 miljoner SEK, vilket medför att Bolaget tillförs totalt cirka 222,1 miljoner SEK genom Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen, före emissionskostnader. Omedelbart efter registrering av de nya aktier som utges inom ramen för Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 23 488 908. Samtliga aktier i Bolaget som Erik Penser Bank lånat av Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S i syfte att täcka övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer att återlämnas inom kort.

Erik Penser Bank har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq Stockholm enligt nedan. Utförda stabiliseringsåtgärder meddelades även den 21 mars, 1 april och 11 april 2019.

Stabiliseringsinformation:

Emittent: Ascelia Pharma AB
Instrument: Aktier (SE0010573113)
Erbjudandestorlek*: 9 200 000 aktier
Erbjudandepris: 25 SEK
Ticker: ACE
Stabiliseringsansvarig: Erik Penser Bank AB (publ)

* Grunderbjudandet uppgick till högst 8 000 000 aktier och övertilldelningsoptionen uppgår till högst 1 200 000 aktier.

Stabiliseringstransaktioner:

Datum Kvantitet Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
2019-04-12 24 994 25,000 24,700 24,8160 SEK Nasdaq Stockholm

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden och som tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande den 21 mars, 1 april och 11 april 2019. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq Stockholm och inga stabiliseringsåtgärder har genomförts andra datum än de som anges nedan. Kontaktperson på Erik Penser Bank är Oskar Ekman, telefon: +46 8 463 80 36.

Stabiliseringstransaktioner:

Datum SEK (intervall)
2019-03-13 24,000-25,000
2019-03-22 24,500-25,000
2019-03-25 24,485-24,770
2019-03-27 24,820-25,000
2019-03-28 24,850-24,900
2019-03-29 24,650-24,805
2019-04-01 24,600-24,600
2019-04-02 24,700-24,700
2019-04-03 24,700-24,800
2019-04-04 24,800-25,000
2019-04-12 24,700-25,000


För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, CEO
E-post:
moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post:
mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Denna information är sådan information som Ascelia Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 april 2019, kl. 18:30.


Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral® och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning och är på väg in i kliniska fas-III studier. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök www.ascelia.com
  

VIKTIG INFORMATION

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. 

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i denna kommunikation har lämnats genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.