Nyemission och återköp av C-aktier för aktiesparprogram

2022-03-02
PDF

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2021 har styrelsen i Ascelia Pharma AB (”Ascelia”) beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 294 729 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med aktiesparprogrammet LTI 2021 som antogs av årsstämman den 5 maj 2021.

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2021 har styrelsen i Ascelia beslutat om riktad nyemission av 294 729 C-aktier till Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”). Teckningskursen uppgår till 1 krona per aktie, vilket motsvarar aktiernas kvotvärde. Vidare har styrelsen beslutat att omedelbart återköpa samtliga 294 729 C-aktier från SEB till samma pris som teckningskursen.

Syftet med att emittera och återköpa C-aktier är att, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, säkerställa leverans av matchningsaktier och prestationsaktier till anställda i Ascelia som deltar i aktiesparprogrammet LTI 2021 som antogs på årsstämman den 5 maj 2021, och för att, likviditetsmässigt, säkra utbetalningar av framtida sociala avgifter relaterade till LTI 2021. Tilldelning av matchningsaktier och prestationsaktier i LTI 2021 kommer att ske inom 30 dagar efter offentliggörandet av den finansiella rapporten för perioden juli – september 2024.

Ascelia innehar sedan tidigare 908 186 C-aktier. C-aktier berättigar till en tiondels röst vardera och saknar rätt till vinstutdelning.