Regulatorisk

Nyemission och återköp av C-aktier för aktiesparprogram

2021-04-09
PDF

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2020 har styrelsen i Ascelia Pharma AB (”Ascelia Pharma”) beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 397 641 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med aktiesparprogrammet LTI 2020 som antogs av årsstämman den 6 maj 2020.

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2020 har styrelsen i Ascelia Pharma beslutat om riktad nyemission av 397 641 C-aktier till Svenska Handelsbanken AB. Teckningskursen uppgår till 1 krona per aktie, vilket motsvarar aktiernas kvotvärde. Vidare har styrelsen beslutat att omedelbart återköpa samtliga 397 641 C-aktier från Svenska Handelsbanken AB till samma pris som teckningskursen.

Syftet med att emittera och återköpa C-aktier är att, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, säkerställa leverans av matchningsaktier och prestationsaktier till anställda i Ascelia Pharma som deltar i aktiesparprogrammet LTI 2020 som antogs på årsstämman den 6 maj 2020, och för att, likviditetsmässigt, säkra utbetalningar av framtida sociala avgifter relaterade till LTI 2020. Tilldelning av matchningsaktier och prestationsaktier i LTI 2020 kommer att ske inom 30 dagar efter offentliggörandet av den finansiella rapporten för perioden juni – september 2023.

Ascelia Pharma innehar sedan tidigare 510 545 C-aktier. C-aktier berättigar till en tiondels röst vardera och saknar rätt till vinstutdelning.