Regulatorisk

Korrektion till pressmeddelande om ändring av antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB

2020-04-01
PDF

I pressmeddelandet som publicerades under gårdagens informerades att antalet C-aktier som emitterats under mars månad uppgick till 507 752. Det korrekta antalet skulle ha varit 510 545 (dvs. en differens på 2 793 aktier).

Således per 31 mars 2020 uppgår antalet aktier i Ascelia Pharma AB till 23 999 453 aktier, varav 23 488 908 är stamaktier med en röst vardera och 510 545 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 23 539 962,5 röster.

 

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Denna information är sådan information som Ascelia Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 april 2020 kl. 17.15.

 

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning i kliniska Fas-3 studier. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer redo för Fas-2. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök www.ascelia.com