Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ascelia Pharma AB

2021-04-13
PDF

Idag, den 13 april 2021, hölls extra bolagsstämma i Ascelia Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman enbart genom förhandsröstning (post-röstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 17 mars 2021 om att öka bolagets aktiekapital med högst 5 000 000 kronor genom riktad nyemission av högst 5 000 000 stamaktier. Genom den riktade nyemissionen tillförs bolaget cirka 200 miljoner kronor före transaktionskostnader. Nettolikviden avses att användas till att (i) finansiera fas 2-studien for läkemedelskandidaten Oncoral, en oral cellgiftbehandling, (ii) accelerera aktiviteter mot kommersialiseringen av det diagnostiska läkemedlet Mangoral, som är i en pågående fas 3-studie och (iii) allmänna företagsändamål.