Fullt finansierat fas III-program för Mangoral genom börsnoteringen

2019-05-15
PDF
Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) annonserar idag att delårsrapporten för perioden januari-mars 2019 finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/tag/rapporter-presentationer/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Börsnotering om 200 MSEK
  • Över 6 000 nya aktieägare genom börsnoteringen – både institutionella och privata
  • Fullt finansierat Fas III-program för Mangoral

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • Lovande resultat från Oncorals Fas I-kombinationsstudie med oralt kapecitabin
  • Utnyttjande övertilldelningsoption från börsnoteringen inbringade 22 MSEK
  • Positiv feedback från EMA gällande Fas III-programmet för Mangoral

Q3 2018/2019 (JAN-MAR 2019) I SAMMANDRAG:

  • Rörelseresultatet uppgick -11.7 MSEK (-4.4 MSEK)
  • Vinst per aktie uppgick till SEK -0,68 (SEK -0,39)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3.0 MSEK (-2.9MSEK)
  • Likvida medel uppgick till 219.1 MSEK (3.8 MSEK)

”Räkenskapsårets tredje kvartal var en transformativ peri­od för Ascelia Pharma. Förutom att vi fortsatte utvecklingen av våra innovativa och egna produkter för att hjälpa patien­ter med vissa utvalda cancertyper, genomförde vi också en framgångsrik och väsentligt övertecknad notering på Nasdaq Stockholm. Börsnoteringen säkrade en full finansiering för den kommande Fas III-studien för vår ledande kandidat Mangoral. Börsnoteringen gav oss även omkring 6 000 nya aktieägare, både institutionella och privata investerare”, sade Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.

En presentation för analytiker, media och investerare hålls idag kl. 10:00. Rapporten presenteras av VD Magnus Corfitzen, CFO Kristian Borbos och CMO Carl Bjartmar. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/ascelia-pharma-q3-2018-2019

Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/tag/rapporter-presentationer/

För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
SWE: +46 8 505 583 66
UK: +44 333 300 9273
US: +1 833 526 8380

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019, kl. 08:00.

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral® och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning och är på väg in i kliniska fas-III studier. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök www.ascelia.com