Regulatorisk

Fas III-studie med Mangoral inleds H2-2019

2019-08-22
PDF
Rapport
Presentation
Webcast
Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerar idag helårsrapporten för perioden juli 2018 – juni 2019. Den finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/tag/rapporter-presentationer/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET (APRIL – JUNI 2019)

  • Lovande resultat från Oncorals Fas I-kombinationsstudie med oralt kapecitabin
  • Positiv feedback från EMA gällande Fas III-programmet för Mangoral
  • Ny patentansökan för nästa generations Mangoral-produkt med möjlighet att förlänga IP rättigheter till år 2040
  • Utnyttjande av övertilldelningsoption från börsnoteringen inbringade 22 MSEK

FINANSIELL UTVECKLING UNDER FJÄRDE KVARTALET (APRIL – JUNI 2019) I SAMMANDRAG:

  • Rörelseresultatet uppgick till -14,5 MSEK (-8,2 MSEK)
  • Vinst per aktie uppgick till SEK -0,62 (SEK -0,62)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14,4 MSEK (-3,2 MSEK)
  • Likvida medel uppgick till 225,0 MSEK (55,1 MSEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTERINGSPERIODEN

  • Inga väsentliga händelser efter rapporteringsperioden

”Det här räkenskapsåret har varit den mest transformativa perioden hittills i Ascelia Pharmas historia. Förutom den vetenskapliga utvecklingen av våra ledande läkemedelskandidater genomförde vi också en framgångsrik och väsentligt övertecknad notering på Nasdaq Stockholm som gav oss en bruttolikvid på cirka 222 MSEK. Detta innebär att vi nu har en fullt finansierad fas III-studie med Mangoral som vi planerar att inleda under 2019, med slutresultat i slutet av 2020 eller i början av 2021”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.

En presentation för investerare, analytiker och media hålls idag 22 augusti kl. 09:00. Rapporten presenteras av VD Magnus Corfitzen, CFO Kristian Borbos och CMO Carl Bjartmar. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/ascelia-pharma-q4-2018-2019

Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/tag/rapporter-presentationer/

För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
SWE: +46 85 055 83 50
UK: +44 33 3300 9267
US: +1 833 823 0587


För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019, kl. 08:00.

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral® och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning och är på väg in i kliniska fas-III studier. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök www.ascelia.com