Regulatorisk

Ascelia Pharma stärker ställningen för Mangoral med en patentansökan för nästa generations Mangoral-produkt

2019-06-10
PDF
I dag meddelar Ascelia Pharma AB (publ) (kortnamn: ACE) (”Ascelia”) att bolaget har lämnat in en patentansökan för nästa generations Mangoral-produkt. Med ett godkännande av patentet skulle det ytterligare förstärka Mangorals unika värde och utöka skyddet för de immateriella rättigheterna fram till år 2040.

Ascelias ledande kontrastmedel Mangoral har särläkemedelsstatus i USA, vilket ger 7–7,5 års marknadsexklusivitet efter att det har godkänts för marknadsföring, och i EU/EES kan dataexklusivitet gälla i upp till 10 år efter marknadsgodkännande. Med patentansökan som lämnades in i dag kan skyddet stärkas ytterligare och förlängas fram till år 2040. Möjligheten att förbättra Mangoral-produkten och förlänga de immateriella rättigheterna kan tillföra ett betydande värde till Mangorals affärskoncept.

Mangoral är det första orala kontrastmedlet som har utvecklats för magnetkameraundersökningar (MR-scanning) av levern. Den nya patentansökan omfattar en förbättrad formulering av Mangoral, som bland många andra fördelar kommer att bli ännu mer patientvänligt och bekvämare än dagens formulering.

– Vi är mycket glada över att ha etablerat en förbättrad formulering av Mangoral till fördel för patienter med behov av en MR-scanning av levern. Det visar på vårt långsiktiga engagemang för att tillhandahålla bättre diagnostiklösningar till en patientgrupp med dåliga alternativ i dagsläget, dvs. patienter i behov av en MR-scanning av levern och som inte tål de kontrastmedel som finns på marknaden i dag pga. nedsatt njurfunktion. Möjligheten att förlänga de exklusiva rättigheterna för Mangoral fram till år 2040 kommer att tillföra ett betydande värde och är resultatet av ett framgångsrikt arbete med Life Cycle Management och vårt fokus på att utveckla nyskapande och bättre läkemedel för patienter som behöver dem, säger Magnus Corfitzen, VD för Ascelia, och tillägger:

– På kort sikt ser vi nu fram emot att rekrytera patienter till Fas III-studien under andra halvåret i år, där de slutgiltiga resultaten ska uppnås i slutet av 2020 eller början av 2021, säger Magnus Corfitzen, VD för Ascelia.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Denna information är sådan information som Ascelia Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juni 2019, kl. 07:50.

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral® och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning och är på väg in i kliniska fas-III studier. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök www.ascelia.com