Regulatorisk

Ascelia Pharma beslutar om omvandling av C-aktier till stamaktier för leverans till deltagare i incitaments-program

2023-11-09
PDF

Styrelsen i Ascelia Pharma AB (”Ascelia”) har den 9 november 2023 beslutat att omvandla 34 984 C-aktier till stamaktier för leverans av aktier till delta-gare i det prestationsbaserade aktiesparprogram som beslutades vid års-stämma den 6 maj 2020 (”LTI 2020”).

Ascelias styrelse har, i enlighet med villkoren i LTI 2020, beslutat om omvandling av 34 984 C-aktier för tilldelning av 34 984 stamaktier till deltagarna i LTI 2020 genom s.k. matchingsaktier, där tilldelning skett med 11 000 stamaktier till Ascelias verkställande direktör och 23 984 stamaktier till övriga deltagare. Totalt har 8 deltagare tilldelats stamaktier i LTI 2020.

Antalet utstående aktier i Ascelia uppgår efter registrering av ovannämnda omvandling av C-aktier till stamaktier fortsatt till totalt 34 871 177 aktier, varav 33 757 746 är stamaktier med en röst vardera, och 1 113 431 är C-aktier med 1/10 röst vardera. Samtliga C-aktier innehas av Ascelia. Det totala antalet röster i Ascelia uppgår till 33 869 089,1.