Regulatorisk

Ascelia Pharma AB offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier på Nasdaq Stockholm

2021-04-15
PDF

Styrelsen för Ascelia Pharma AB (”Ascelia Pharma” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den riktade emission av 5 000 000 aktier till ett antal svenska och internationella institutionella investerare, som offentliggjordes den 17 mars 2021 och godkändes vid extra bolagsstämma den 13 april 2021, upprättat ett prospekt inför upptagande till handel av de nya aktierna på Nasdaq Stockholm. Prospektet innehåller inte något erbjudande om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier i Ascelia Pharma. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Ascelia Pharmas hemsida, www.ascelia.com, och kommer göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG, ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.