Regulatorisk

Antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB

2021-04-30
PDF

Under april 2021 har antalet stamaktier ökat med 5 000 000 till följd av den genomförda riktade nyemissionen. Antalet C-aktier har samtidigt under april ökat med 397 641 till följd av riktad nyemission och återköp av dessa aktier (C-aktierna innehas av Ascelia Pharma). Emissionen av C-aktier är kopplat till bolagets aktiesparprogram (LTI 2020) med stöd av bemyndigande från årsstämman 6 maj 2020.

Per 30 april 2021 uppgår antalet aktier till 34 576 448, varav 33 668 262 är stamaktier med en röst per aktie och 908 186 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 33 759 080,6.