Valberedning 2018

Valberedning för bolagsstämma i Ascelia Pharma AB (publ)

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Ascelia Pharma AB (”Bolaget”) den 31 oktober 2017 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter som representerar de tre största aktieägarna per den siste sista mars, jämte styrelsens ordförande. Med ”tre största aktieägarna” avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista mars.

Baserat på ovan har valberedningen för bolagsstämman som ska hållas i Malmö 23 november 2018 etablerats bestående av följande personer som totalt representerar 62.5 procent av aktierna och rösterna i bolaget:

  • Andreas Segerros, ordförande i valberedningen, utsedd av Sunstone Life Science Ventures II K/S;
  • Nils Lorentzen, utsedd av CMC SPV of 3 April 2017 AB;
  • Håkan Nelson, utsedd av Øresund Healthcare Capital K/S; och
  • Peter Benson, ordförande i styrelsen.

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till bolagsstämman 2018 samt på företagets hemsida: www.ascelia.com

 

Aktieägare som önskar att ge förslag till valberedningen är välkommen att kontakta valberedningen på företagets adress eller alternativt via email: kb@ascelia.com. Förslag ska avsändas i god tid innan bolagsstämman, men inte senare än 19 oktober 2018 för försäkra sig om att förslagen kan behandlas av valberedningen.

Mangoral

Levern är det näst vanligaste organet där metastaser uppstår, efter lymfkörtlarna. Många solida cancerformer (d.v.s. cancerformer som bildar tumörer) som uppstår t.ex. i lungor, bröst, tjocktarm, mage eller bukspottkörtel bildar metastaser i levern och mycket ofta är levern den första och enda platsen där metastaserna uppstår.

Oncoral

Magcancer är den femte vanligaste cancertypen i världen och den tredje mest dödliga. Magcancer är en sjukdom där cancerceller bildas i magsäckens slemhinna.

UTVECKLINGSPROGRAM

Ascelia har utformat ett utvecklingsprogram för den ledande produktkandidaten Mangoral bestående en registreringsgrundande fas-III studie och två stödstudier. Den kliniska utvecklingsstrategin för Ascelias andra produktkandidat, Oncoral, är att erhålla fas-II data och därefter finna en partner för den fortsatta utvecklingen.