Klinisk utveckling av Mangoral

Den kliniska utvecklingen av Mangoral riktar sig i synnerhet mot patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion som behöver genomgå en magnetkameraundersökning av levern. Dessa patienter löper risk att drabbas av nefrogen systemisk fibros (NSF), ett allvarligt och potentiellt dödligt tillstånd orsakat av exponering för gadolinium i gadoliniumbaserade kontrastmedel.

 

Mangoral utvecklas som ett riktat medicinskt kontrastmedel för diagnostisk magnetröntgen för visualisering av metastatiska fokala leverlesioner hos patienter där gadoliniumbaserade kontrastmedel (GBCA:er) kan vara medicinskt kontraindicerat eller inte kan användas.  För denna användning har Mangoral erhållit särläkemedelsstatus av FDA. Målgruppen är cancerpatienter med kända eller misstänkta levermetastaser och allvarligt nedsatt njurfunktion. Mangoral uppfyller ett betydande icke-tillgodosett medicinskt behov när det gäller att upptäcka och lokalisera levermetastaser och kan därför ha en betydande positiv effekt på överlevnaden hos cancerpatienter. Det finns i dag inget FDA- eller EMA-godkänt kontrastmedel för magnetröntgen utan gadolinium på marknaden vilket innebär att det inte finns några produkter som konkurrerar med egenskaperna hos Mangoral.

Sex kliniska fas I- och fas II-studier har slutförts för Mangoral utan några allvarliga säkerhetsproblem. Produktkandidaten bedöms som säker och studierna har visat på ett starkt stöd för Mangoral som ett effektivt leverspecifikt kontrastmedel utan gadolinium vid magnetkameraundersökningar. Utifrån dessa resultat har Ascelia beslutat att fortsätta den kliniska utvecklingen och kommersialiseringen av Mangoral på egen hand eller i samarbete med lämpliga partners. Ascelia har därför upprättat ett utvecklingsprogram för Mangoral, bestående av en registreringsgrundande fas III-studie av medlets effekt och två stödjande studier (en studie på en särskilt utvald population och en studie som ska mäta effekten i samband med mat).

PÅGÅENDE FAS III STUDIEN FÖR MANGORAL:

Den registreringsgrundande fas III-studien syftar till att visa att Mangoral är säkert och effektivt när det gäller att förbättrad visualisering upptäckt och lokalisering av förändringar, i jämförelse med icke-förstärkt magnetkameraskanning, med varje patient som ett eget studieobjekt. Studien av Mangoral kommer att utföras vid flera kliniker och i flera länder och omfatta upp till 200 patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion och kända eller misstänkta levermetastaser. De primära effektparametrarna, i form av bättre visualisering specificitet jämfört med icke-förstärkt magnetkameraundersökning kommer att utvärderas genom blindtest med tre oberoende personer som läser av bilderna. Magnetkameraundersökningarna kommer att utföras innan och inom några timmar efter att Mangoral administrerats oralt och de grundläggande säkerhetsparametrarna kommer att utvärderas i 72 timmar efter att Mangoral administrerats.

Den övergripande målsättningen för den hepatiska studie som utförs på specialpopulationen är att bedöma hur nedsatt leverfunktion kan inverka på Mangorals säkerhet, farmakokinetik och farmakodynamik hos patienter med olika grader av nedsatt leverfunktion. Denna öppna studien kommer att utföras på 24 friska deltagare med nedsatt leverfunktion vid Texas Liver Institute, San Antonio, Texas. Resultaten från denna leverstudie kan generera viktiga data om potentiell användning också i patientpopulationen med nedsatt leverfunktion.

Mateffektstudien grundar sig på vanliga regulatoriska krav och målet kommer att vara att utvärdera hur intag av mat påverkar biotillgängligheten hos Mangoral. Studien planeras som en överkorsningsstudie av Mangoral som administreras till friska försökspersoner som antingen fastat eller ätit. Den kommer att genomföras på en enda plats och planeras vara klar innan en registreringsansökan för nytt läkemedel (NDA) för Mangoral lämnas in till FDA.