Regulatorisk

Nyemission och återköp av C-aktier för aktiesparprogram

2020-03-02
PDF
Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 november 2019 har styrelsen i Ascelia Pharma AB (”Ascelia”) beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 510 545 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med aktiesparprogrammet LTI 2019 som antogs av årsstämman den 14 november 2019.

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 november 2019 har styrelsen i Ascelia beslutat om riktad nyemission av 510 545 C-aktier till Svenska Handelsbanken AB. Teckningskursen uppgår till 1 krona per aktie, vilket motsvarar aktiernas kvotvärde. Vidare har styrelsen beslutat att omedelbart återköpa samtliga 510 545 C-aktier från Svenska Handelsbanken AB till samma pris som teckningskursen.

Syftet med att emittera och återköpa C-aktier är att, sedan C-aktierna omvandlats till stamaktier, säkerställa leverans av matchningsaktier och prestationsaktier till anställda i Ascelia Pharma som deltar i aktiesparprogrammet LTI 2019 som antogs på årsstämman den 14 november 2019, och för att, likviditetsmässigt, säkra utbetalningar av framtida sociala avgifter relaterade till LTI 2019. Tilldelning av matchningsaktier och prestationsaktier i LTI 2019 kommer att ske inom 30 dagar efter offentliggörandet av den finansiella rapporten för perioden oktober – december 2022.

Ascelia innehar sedan tidigare inga C-aktier. C-aktier berättigar till en tiondels röst vardera och saknar rätt till vinstutdelning.

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
T
el: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 mars 2020 kl. 17.00.

Om Ascelia Pharma
Ascelia Pharma är ett Malmöbaserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel
inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral® och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning och befinner sig i kliniska fas III-studier. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer och är redo för fas II-studier. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök www.ascelia.com.