Regulatorisk

Kvartalsrapport Q3-2020: Höjt marknadsestimat för Mangoral och förberedelse inför marknadslansering

2020-11-05
PDF
Rapport
Presentation
Webcast
Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q3-2020 (juli – september 2020) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q3-2020

  • Första tillverkning av Mangoral i kommersiell skala
  • Nettolikviden från den riktade nyemissionen erhölls i början av juli

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • I oktober höjdes det uppskattade värdet på Mangorals marknadspotential till $500-600 miljoner per år (tidigare $350-500 miljoner)
  • I november bekräftade EMA att Mangoral är berättigat till centraliserat regleringsförfarande i EU

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR Q3-2020

  • Rörelseresultatet uppgick till -16,3 MSEK (-13,9 MSEK)
  • Vinst per aktie uppgick till SEK -0,51 (SEK -0,54)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -18,9 MSEK (-20,1 MSEK)
  • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 220,7 MSEK (205,3 MSEK)

"Förberedelser inför kommersialisering av Mangoral löper enligt plan och under tredje kvartalet tog vi ytterligare ett steg mot marknadslansering med den första tillverkningen i kommersiella skala. Vi ser en mycket attraktiv kommersiell möjlighet för Mangoral och har nyligen höjt vår bedömning av den adresserbara marknaden till $500-600 miljoner årligen. I USA i synnerhet har vi en attraktiv möjlighet att bygga vårt eget kommersiella team och föra Mangoral ut till patienter. Vi fortsätter att noggrant följa utvecklingen av pandemin. Vi vidtar alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att alla i vår organisation och de som arbetar med vår fas 3-studie SPARKLE arbetar säkert och mår bra, samt att det kliniska programmet fortlöper enligt plan”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.

En presentation för analytiker, investerare och media hålls idag 5 november kl. 10:00. Rapporten presenteras av VD Magnus Corfitzen, CFO Kristian Borbos, CMO Carl Bjartmar och CCO Julie Waras Brogren. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/ascelia-pharma-q3-2020

Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/

För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
SE: +46 850 558 353
UK: +44 333 3009 265
US: +1 833 8230 590
DK: +45 781 501 07

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 118

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 november 2020, kl. 08:00.

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på behandlingar med särläkemedel inom onkologi. Vi utvecklar och kommersialiserar nya läkemedel som tillgodoser medicinska behov och har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadslansering. Bolaget har två produktkandidater – Mangoral och Oncoral – i klinisk utveckling. Ascelia Pharma har sitt huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök www.ascelia.com.

Om Mangoral
Mangoral (manganklorid-tetrahydrat) är ett nytt oralt kontrastmedel för magnetkamera-undersökningar som är utvecklat för att förbättra upptäckten och visualiseringen av fokala leverskador (inklusive levermetastaser och primära tumörer) hos patienter med nedsatt njurfunktion. Dessa patienter riskerar allvarliga biverkningar från den nuvarande tillgängliga klassen av gadoliniumbaserade kontrastmedel. Mangoral, som har beviljats särläkemedelsstatus av amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA), är i pågående fas 3-utveckling, inklusive den globala multicenterstudien SPARKLE.

Om Oncoral
Oncoral är en ny oral irinotecan-baserad tablettformulering för cellgiftsbehandling av magcancer. Oncoral har potentialen att erbjuda en mer patientvänlig behandlingsform, inklusive en bättre säkerhetsprofil med en daglig oral dosering i hemmet jämfört med intravenösa högdosinfusioner på sjukhuset. Efter framgångsrika fas 1-resultat är fas 2-studier med Oncoral under planering.