Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma den 13 november 2023 i Ascelia Pharma AB

2023-11-13
PDF

Idag, den 13 november 2023, hölls extra bolagsstämma i Ascelia Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett personaloptionsprogram för samtliga anställda i bolaget. Syftet med personaloptionsprogrammet är att säkerställa ett kortsiktigt engagemang för anställda i bolaget genom ett ersättningssystem som är kopplat till bolagets framtida värdetillväxt.
 
Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 1 880 000 personaloptioner. Tilldelade personaloptioner tjänas in i sin helhet den 31 oktober 2024. Intjäning förutsätter, med förbehåll för vissa good leaver-undantag, att deltagaren är fortsatt anställd inom koncernen och inte har sagt upp anställningen per intjäningsdagen. Tilldelade och intjänade personaloptioner kan utnyttjas under perioden från och med den 1 november 2024 till och med den 31 december 2024. Anledningen till att intjänande- och lösenperioden är kortare än tre år är att bolaget i närtid står inför en period med för bolaget viktiga milstolpar som är avgörande för bolagets kort- och långsiktiga utveckling. Styrelsen anser därför att det är viktigt och nödvändigt att öka aktieägarintresset hos de anställda för att kunna stimulera och uppmuntra de anställda att genomföra bolagets kortsiktiga plan att leverera headline-data från den nya utläsningen av fas 3-studien SPARKLE med särläkemedelskandidaten Orviglance inom förväntade tidsramar.
 
Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny stamaktie i bolaget mot kontant betalning till ett lösenpris uppgående till 3,60 kronor, motsvarande 125 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar omedelbart före den extra bolagsstämman den 13 november 2023. Personaloptionsprogrammet innehåller en maximal vinstnivå som innebär att om, vid anmälan om utnyttjande av personaloption, kursen senast betald för bolagets aktie vid den börs eller handelsplats där aktien då är noterad vid stängning den handelsdag som närmast föregår anmälan om utnyttjande skulle överstiga 25 kronor per aktie så ska antalet aktier som respektive personaloption ger rätt att teckna reduceras i sådan mån att deltagaren inte kan tillgodogöra sig sådan eventuell vinst som annars skulle överstiga ovan nämnda stängningskurs. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt och ska inte utgöra värdepapper. De ska inte heller kunna överlåtas eller pantsättas.
 
För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade stämman vidare om riktad emission av högst 1 880 000 teckningsoptioner till bolaget eller ett dotterbolag i bolagets koncern.
 
Därtill beslutade stämman att godkänna att bolaget eller ett dotterbolag i bolagets koncern får överlåta teckningsoptioner till deltagarna i personaloptionsprogrammet (eller till en finansiell mellanhand som assisterar med leverans av aktier till deltagarna) utan vederlag i samband med att personaloptionerna utnyttjas eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden och kostnader i anledning av personaloptionsprogrammet. Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till personaloptionsprogrammet utnyttjas för teckning av nya stamaktier kommer totalt 1 880 000 nya stamaktier att utges.