Regulatorisk

Handeln i Ascelia Pharmas aktier på Nasdaq Stockholm inleds imorgon

2019-03-12
PDF
Nasdaq Stockholm AB har idag beslutat att uppta aktierna i Ascelia Pharma AB (”Ascelia Pharma” eller ”Bolaget”) till handel på Nasdaq Stockholm med första handelsdag i morgon, onsdagen den 13 mars 2019. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ACE och ISIN-kod SE0010573113.

Erbjudandet i Ascelia Pharma i samband med börsnoteringen blev som tidigare meddelats väsentligt övertecknat. Sammanlagt tillfördes Bolaget cirka 200 miljoner SEK före emissionskostnader. Noteringen på Nasdaq Stockholm ger Ascelia Pharma tillgång till kapitalmarknaden och skapar likviditet i Bolagets aktier. Den möjliggör även att Ascelia Pharma tillförs nya aktieägare som kan stärka Bolagets utveckling och bedöms också ha en positiv effekt på Bolagets relationer med eventuella samarbetspartners. Börsintroduktionen genererade starkt intresse från ansedda institutioner i Sverige och internationellt såsom Alto Invest, Handelsbanken Fonder, Fjärde AP fonden, Sunstone Capital samt Øresund-Healthcare Capital.  

Magnus Corfitzen, VD för Ascelia Pharma
 ”Vi är väldigt nöjda och stolta över det intresse som många kvalitativa investerare har visat för vårt bolag. Nu fortsätter vi vårt arbete med att genomföra den kliniska fas III-studien och kommersiella förberedelser med vår ledande produktkandidat Mangoral. Vi kan nu också påbörja fas II-förberedelserna för vår andra viktiga produktkandidat Oncoral.”

 
Rådgivare

Vator Securities är Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med erbjudandet och Bolagets finansiella rådgivare. Baker McKenzie är legal rådgivare till Vator Securities. Setterwalls Advokatbyrå är Bolagets legala rådgivare. Emissionsinstitut för Erbjudandet är Erik Penser Bank.

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, CEO
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Denna information är sådan information som Ascelia Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 mars 2019, kl. 17:30.


Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral® och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral® (MR-kontrastmedel redo för den avslutande kliniska fasen):

Ascelia Pharmas ledande produktkandidat, Mangoral, är ett kontrastmedel som ska användas vid magnetkameraundersökning (MR scanning) för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser). Att upptäcka levermetastaser i ett tidigt stadie är avgörande för valet av rätt behandlingsmetod och patienters överlevnadschanser.

Målgruppen för Mangoral är patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion som på grund av risken för allvarliga, och potentiellt dödliga, biverkningar inte kan använda dagens kontrastmedel som är baserade på tungmetallen gadolinium. Det är för denna specifika patientgrupp som Mangoral kan erbjuda ett kontrastmedel de idag saknar.

Mangoral är nu på väg in i klinisk fas III-utveckling (den sista kliniska fasen före marknadsgodkännande). Patientrekrytering för studien förväntas att inledas under H2 2019 och slutgiltiga resultat från studien beräknas kunna presenteras i slutet av 2020/början av 2021.

Marknaden för Mangoral bedöms uppgå till USD 350–500 miljoner och i detta segment förväntas Mangoral vara den enda produkten på marknaden.

Mangoral har erhållit särläkemedelsstatus av den amerikanska myndigheten US Food and Drug Administration (FDA) för användning inom sitt patientsegment. En stor fördel med särläkemedelsstatus är bl.a. att särläkemedel kan erhålla marknadsexklusivitet ett antal år efter marknadsgodkännande (sju år i USA och tio år i EU/ EES).

Positiv respons från FDA till utformningen av fas III-studien för Mangoral

De sex kliniska studier som redan utförts ger starkt stöd för Mangoral och minskar riskerna med fas III-studien. Dessutom bedömer Ascelia Pharma att Mangoral har större chanser att lyckas i klinisk fas III än ett genomsnittligt cancerläkemedel. Detta tack vare den kända verkningsmekanismen och en hög grad av likhet mellan de primära resultatmåtten (Eng. end points) för Mangoral i fas II och fas III.

Fas III-programmet för Mangoral kräver dessutom färre patienter jämfört med typiska fas III-studier inom onkologi och uppföljningstiden för patienterna är enbart några dagar, jämfört med månader eller år för en vanlig onkologisk fas III-studie. För särläkemedel brukar tiden till godkännande också vara kortare och andelen särläkemedel som godkänns är högre än för andra läkemedel.

Oncoral (cellgift i tablettform, redo för fas II):

Ascelia Pharmas andra läkemedelskandidat, Oncoral, är ett oralt cellgift inriktat på behandling av magsäckscancer som också betraktas som en särläkemedelsindikation. Oncoral tas i tablettform, vilket ger patienter möjligheten att ta delar av sin cellgiftsbehandling i hemmet, samtidigt som det ger besparingar för sjukhusen.

Oncoral genomförde en fas I-studie under 2018 med lovande resultat som också presenterades på European Society for Medical Oncology (ESMO) årliga kongress. Oncoral är nu redo för fas II-utveckling. Den kliniska utvecklingsstrategin för Oncoral är att erhålla fas II-data och därefter ingå samarbeten med lämplig partner för vidareutveckling, marknadsgodkännande och kommersialisering.

VIKTIG INFORMATION

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. 

Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet har offentliggjorts och kan erhållas från Bolaget. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna release så kan Erik Penser Bank AB komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Erik Penser Bank AB i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.