Regulatorisk

Ascelia Pharma offentliggör prospekt i samband med börsintroduktion på Nasdaq Stockholm

2019-02-20
PDF
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER  PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Ascelia Pharma AB (”Ascelia Pharma” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission som riktar sig till allmänheten i Sverige och Danmark samt till institutionella investerare i Sverige och utomlands (”Erbjudandet”). Bolagets styrelse avser även att ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm efter att Nasdaq Stockholm AB meddelat att Bolaget uppfyller Nasdaq Stockholms krav för notering, under förutsättning att vissa villkor och sedvanliga krav, inklusive spridningskravet för Bolagets aktie, uppfylls. Prospektet för Erbjudandet, inklusive pris och övriga villkor i Erbjudandet, offentliggörs idag och första handelsdag förväntas bli den 13 mars 2019.

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral® och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning av levern. Mangoral är nu redo för den avslutande kliniska utveckling (fas III) med en adresserbar marknad som bedöms uppgå till USD 350–500 miljoner årligen och utan konkurrerande produkter inom sitt patientsegment. Patientrekrytering för fas III-studien förväntas att inledas under H2 2019, och slutgiltiga resultat från studien beräknas kunna presenteras i slutet av 2020/början av 2021. Oncoral är ett cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer. Efter genomförda fas I-studier är Oncoral nu redo för fas II-utveckling.

Erbjudandet kommer att finansiera fas III-studien för Mangoral (inkl. marknadsgodkännande) och kommersiella förberedelser för Mangoral. En mindre del nettolikviden kommer också att användas för fas II-förberedelser för Oncoral. 

Erbjudandet i korthet 

 • Erbjudandet består av ett erbjudande till allmänheten i Sverige och Danmark, samt till institutionella investerare i Sverige och utomlands.

 • Teckningskurs har fastställts till 25 SEK per aktie.

 • Erbjudandet omfattar högst 8 000 000 nya aktier i Bolaget motsvarande 200 miljoner SEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.

 • Vidare har Bolaget utfärdat en övertilldelningsoption om högst 1 200 000 nya aktier i Bolaget, motsvarande 30 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader och 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen").

 • Om Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer Erbjudandet att omfatta 9 200 000 aktier i Ascelia Pharma, motsvarande cirka 38,6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet, och förväntas tillföra Ascelia Pharma totalt cirka 212 MSEK efter avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
 • Alto Invest, Handelsbanken Fonder och Fjärde AP-fonden samt ett antal befintliga aktieägare, inklusive Sunstone Capital och Øresund-Healthcare Capital samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare såväl som andra externa investerare har åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 150 MSEK.
 • Befintliga aktieägare har åtagit sig att inte sälja sina respektive innehav under en viss period från och med första dagen för handel på Nasdaq Stockholm. Åtagandet omfattar inte aktier som förvärvas i Erbjudandet eller därefter. För styrelseledamöter och ledande befattningshavare som är aktieägare samt aktieägare vars innehav överstiger 1 procent är lock-up-perioden 365 dagar. För aktieägare som vars innehav uppgår till 1 procent eller lägre är lock-up-perioden 90 dagar. Under antagande om att Erbjudandet fulltecknas och att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattas cirka 61,4 procent av aktierna i Bolaget efter Erbjudandets genomförande av lock-up, varav cirka 46,7 procent avser lock-up om 365 dagar och cirka 14,6 procent avser lock-up om 90 dagar.
 • Anmälningsperioden pågår under perioden 21 februari – 5 mars 2019 kl.15:00.

 • Likviddag är omkring 11 mars 2019. För anmälan via Avanza, Nordnet eller annan förvaltare, se särskilda instruktioner i prospektet.

 • Beräknad första handelsdag på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 13 mars 2019 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”ACE”.

 • Prospektet innehållande fullständiga villkor för Erbjudandet offentliggörs idag.
 • Marknadsvärdet på Bolaget kommer efter Erbjudandets genomförande och vid full teckning att uppgå till cirka 595 MSEK baserat på priset i Erbjudandet och givet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet. 
 • Erbjudandet är villkorat av att Erbjudandet inbringar minst 125 MSEK efter avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet


Teckningsåtaganden

Alto Invest, Handelsbanken Fonder och Fjärde AP-fonden samt ett antal befintliga aktieägare, bland annat Sunstone Capital och Øresund-Healthcare Capital, inklusive styrelseledamöter och ledande befattningshavare, såväl som andra externa investerare har åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 150 MSEK.

Magnus Corfitzen, VD för Ascelia Pharma

Ascelia befinner sig i en mycket spännande fas, framför allt med vår huvudprodukt Mangoral som närmar sig klinisk fas III-utveckling och marknaden. Dessutom fortsätter vi utvecklingen av vår andra produktkandidat Oncoral, som genomförde en fas I studie under förra året med lovande resultat. Emissionen säkrar oss medel för att genomföra fas III för Mangoral och förbereda kommersialisering och således kunna hjälpa de patienter som idag inte kan genomföra en MR-scanning med kontrastmedel. Med Mangoral ökar sannolikheten att hitta levermetastaser markant, vilket är avgörande för valet av rätt behandlingsmetod och patienternas överlevnadschanser. Marknaden för Mangoral uppskattas till USD 350–500 miljoner årligen och inom detta patientsegment förväntas Mangoral vara den enda produkten på marknaden.

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral® och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral® (MR-kontrastmedel redo för den avslutande kliniska fasen):

Ascelia Pharmas ledande produktkandidat, Mangoral, är ett kontrastmedel som ska användas vid magnetkameraundersökning (MR scanning) för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser). Att upptäcka levermetastaser i ett tidigt stadie är avgörande för valet av rätt behandlingsmetod och patienters överlevnadschanser.

Målgruppen för Mangoral är patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion som på grund av risken för allvarliga, och potentiellt dödliga, biverkningar inte kan använda dagens kontrastmedel som är baserade på tungmetallen gadolinium. Det är för denna specifika patientgrupp som Mangoral kan erbjuda ett kontrastmedel de idag saknar.

Mangoral är nu på väg in i klinisk fas III-utveckling (den sista kliniska fasen före marknadsgodkännande). Patientrekrytering för studien förväntas att inledas under H2 2019 och slutgiltiga resultat från studien beräknas kunna presenteras i slutet av 2020/början av 2021.

Marknaden för Mangoral bedöms uppgå till USD 350–500 miljoner och i detta segment förväntas Mangoral vara den enda produkten på marknaden.

Mangoral har erhållit särläkemedelsstatus av den amerikanska myndigheten US Food and Drug Administration (FDA) för användning inom sitt patientsegment. En stor fördel med särläkemedelsstatus är bl.a. att särläkemedel kan erhålla marknadsexklusivitet ett antal år efter marknadsgodkännande (sju år i USA och tio år i EU/ EES).

Positiv respons från FDA till utformningen av fas III-studien för Mangoral

De sex kliniska studier som redan utförts ger starkt stöd för Mangoral och minskar riskerna med fas III-studien. Dessutom bedömer Ascelia Pharma att Mangoral har större chanser att lyckas i klinisk fas III än ett genomsnittligt cancerläkemedel. Detta tack vare den kända verkningsmekanismen och en hög grad av likhet mellan de primära resultatmåtten (Eng. end points) för Mangoral i fas II och fas III.

Fas III-programmet för Mangoral kräver dessutom färre patienter jämfört med typiska fas III-studier inom onkologi och uppföljningstiden för patienterna är enbart några dagar, jämfört med månader eller år för en vanlig onkologisk fas III-studie. För särläkemedel brukar tiden till godkännande också vara kortare och andelen särläkemedel som godkänns är högre än för andra läkemedel.

Oncoral (cellgift i tablettform, redo för fas II):

Ascelia Pharmas andra läkemedelskandidat, Oncoral, är ett oralt cellgift inriktat på behandling av magsäckscancer som också betraktas som en särläkemedelsindikation. Oncoral tas i tablettform, vilket ger patienter möjligheten att ta delar av sin cellgiftsbehandling i hemmet, samtidigt som det ger besparingar för sjukhusen.

Oncoral genomförde en fas I-studie under 2018 med lovande resultat som också presenterades på European Society for Medical Oncology (ESMO) årliga kongress. Oncoral är nu redo för fas II-utveckling. Den kliniska utvecklingsstrategin för Oncoral är att erhålla fas II-data och därefter ingå samarbeten med lämplig partner för vidareutveckling, marknadsgodkännande och kommersialisering.

Bakgrund och motiv

Ascelia Pharma planerar att initiera operativa aktiviteter för det kliniska utvecklingsprogrammet i fas III för Mangoral under andra halvan av 2019 vilket kommer att medföra betydande investeringar. För att säkerställa finansiering för den fortsatta kliniska utvecklingen av Mangoral och övriga operativa aktiviteter samt för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov har Bolaget beslutat att genomföra en nyemission i samband med den planerade noteringen av dess aktier på Nasdaq Stockholm.

Bolaget avser att använda nettolikviden från Erbjudandet med de ungefärliga procentuella andelarna och i den prioritetsordning som anges nedan.

 • 80 procent; Genomförande av den registreringsgrundande kliniska fas III-studien för Mangoral och ansökan om marknadsgodkännande i USA och EU/EES.
 • 10–20 procent; Kommersialiseringsförberedelser för Mangoral.
 • 5–10 procent; Förberedelser för Oncorals fas II-studie.

Om Erbjudandet fulltecknas beräknas nettolikviden i kombination med nuvarande likvida medel vara tillräcklig för att slutföra klinisk utveckling av Mangoral, ansöka om marknadsgodkännande i USA och EU/EES och för att initiera kommersiell planering för Mangoral, såväl som för förberedelser för den planerade fas II-studien för Oncoral.

Prospekt och anmälan

För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till prospektet. Prospektet är godkänt och registrerat av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Ascelia Pharmas hemsida, www.ascelia.com/sv/ipo-sv/, Vator Securities webbplats, www.vatorsec.se, och kommer inom kort att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Anmälan för allmänheten i Sverige och Danmark kan göras via Avanzas internettjänst (www.avanza.se) och Nordnets internettjänst (www.nordnet.se och www.nordnet.dk) samt, i vissa fall, direkt via förvaltare. Prospektet finns också tillgängligt på Avanza och Nordnets hemsidor.

Preliminär tidsplan 

Offentliggörande av prospekt: 20 februari 2019

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige och Danmark: 21 februari – 5 mars 2019 kl. 15:00

Anmälningsperiod för institutionella investerare: 21 februari – 5 mars 2019 kl. 15:00

Likviddag: 11 mars 2019. För anmälan via Avanza, Nordnet eller annan förvaltare, se särskilda instruktioner i Prospektet.

Första dag för handel av Ascelia Pharmas aktier: 13 mars 2019

Rådgivare m.m.

Vator Securities är Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med Erbjudandet och Bolagets finansiella rådgivare. Baker McKenzie är rådgivare till Vator Securities. Setterwalls Advokatbyrå är Bolagets legala rådgivare. Emissionsinstitut för Erbjudandet är Erik Penser Bank.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Corfitzen, CEO

E-post: moc@ascelia.com

Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef

E-post: mw@ascelia.com

Tel: +46 703 11 99 60

Om Sunstone Capital
Sunstone Capital är ett danskt investmentbolag som främst investerar i tech- och life science-bolag runtom i Europa. Life science-fonden fokuserar på bolag som har utvecklat nya behandlingsterapier med unika möjligheter.

Om Øresund-Healthcare Capital
Øresund-Healthcare Capital är ett danskt investmentbolag som investerar i bolag verksamma inom medicinteknik, diagnostik men även pharma- och biotechbolag.

Om Alto Invest
Alto Invest är ett franskt investmentbolag som grundades 2001. Bolaget investerar i noterade och onoterade små till medelstora bolag inom diverse sektorer med tillväxtpotential via innovation. Alto Invest har investeringar bland annat i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Sverige och södra Europa.

Om Handelsbanken Fonder
Handelsbanken Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ) och är en betydande fondförvaltare i Skandinavien. Handelsbanken Fonder AB erbjuder fonder som riktar sig till såväl privatpersoner som institutionella klienter.

Om Fjärde AP-fonden
Fjärde AP-fonden är en av fem buffertfonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. Fjärde AP-fondens uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffertkapital. Fjärde AP-fondens långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad.

VIKTIG INFORMATION

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna release så kan Erik Penser Bank AB komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Erik Penser Bank AB i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.