Magcancer

Magcancer är den femte vanligaste cancertypen i världen och den tredje mest dödliga. Magcancer är en sjukdom där cancerceller bildas i magsäckens slemhinna. Nästan alla former av magcancer är adenocarcinoma (vilket betyder att de uppstår i körtelvävnad), och vid vissa former av magcancer är HER2-molekylen överuttryckt. Över 80 procent eller fler av magcancerpatienterna är dock HER2-negativa (d.v.s. de har ingen överuttryckning av HER2-molekylen), vilket betyder att de inte kan behandlas med metoder som riktas mot HER2-molekylen. Magcancer är ofta långt framskriden (inte möjlig att operera och/eller metastatisk) när den diagnostiseras. I det stadiet kan den ofta behandlas, men sällan botas. I västvärlden är det 80–90 procent av magcancerpatienterna som får sin magcancer diagnostiserad i ett sent stadium och/eller får återfall av sjukdomen inom fem år. För patienter med långt framskriden magcancer är den femåriga överlevnaden omkring 20 procent och medianöverlevnaden hos patienter som får kombinationscytostatika är mindre än ett år. Det är värt att notera att det finns stora geografiska skillnader både när det gäller förekomsten av magcancer och överlevnaden i sjukdomen. Incidensen i Japan är ungefär lika stor som incidensen i USA och EU/EES tillsammans, och den femåriga överlevnaden i Japan är omkring 60 procent.

VANLIG BEHANDLING VID FRAMSKRIDEN MAGCANCER

Huvudkomponenten i första linjens behandling av framskriden magcancer är behandling med cytostatika, vanligen används en kombination av två eller tre cellgifter. En vanlig metod för första linjens cellgiftsbehandling är att använda fluorouracil (5-FU) eller kapecitabin i kombination med ett platinabaserat läkemedel (eventuellt med tillägg av epirubicin eller en taxan). 5-FU ges vanligen i form av dropp under 48 timmar medan däremot kapecitabin är en oral prodrogformulering (d.v.s. ett läkemedel som är inaktivt i den form det tas men omvandlas till den aktiva formen när det kommit in i kroppen) som i kroppen omvandlas till 5-FU och bedöms som lika verksamt som intravenöst 5-FU. Irinotecan, som ges i form av dropp under 30–90 minuter är inte godkänt för behandling av magcancer i USA eller EU/EES men det används off-label och finns inkluderat i vedertagna kliniska riktlinjer för mono- och kombinationsbehandling av framskriden magcancer. Enligt dessa riktlinjer kan 5-FU i kombination med irinotecan övervägas i första linjens behandling och i den andra linjens behandling kan irinotecan användas som ett alternativ till taxan eller ramucirumab (en antikropp som blockerar VEGFR2).

References: Clinical Colorectal Cancer 2015; 14(4): 239-50. World J Gastroenterol 2015; 21(41):11621-11635. Globocan 2012 and WHO Cancer Fact Sheets. Clinical guidelines from ESMO, ASCO and NCCN.

Mangoral

Levern är det näst vanligaste organet där metastaser uppstår, efter lymfkörtlarna. Många solida cancerformer (d.v.s. cancerformer som bildar tumörer) som uppstår t.ex. i lungor, bröst, tjocktarm, mage eller bukspottkörtel bildar metastaser i levern och mycket ofta är levern den första och enda platsen där metastaserna uppstår.

Oncoral

Magcancer är den femte vanligaste cancertypen i världen och den tredje mest dödliga. Magcancer är en sjukdom där cancerceller bildas i magsäckens slemhinna.

UTVECKLINGSPROGRAM

Ascelia har utformat ett utvecklingsprogram för den ledande produktkandidaten Mangoral bestående en registreringsgrundande fas-III studie och två stödstudier. Den kliniska utvecklingsstrategin för Ascelias andra produktkandidat, Oncoral, är att erhålla fas-II data och därefter finna en partner för den fortsatta utvecklingen.