Patent för Oncoral godkänt i Japan

2020-04-16
Ladda ner
Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) (“Ascelia”) tillkännagav i dag att patentansökan för Oncoral har godkänts i Japan. Godkännandet i Japan kompletterar de redan erhållna patenten i USA och ett antal länder i Europa och Kina. Patentet säkrar de immateriella rättigheterna för Oncoral fram till år 2035, samt en potentiell patentförlängning.

"Vi är mycket nöjda med att ha fått patentet för Oncoral godkänt även i Japan eftersom det medicinska behovet för gastrisk cancerbehandling i Japan är betydande. Mer än 115 000 japaner diagnostiserades med magcancer under 2018 och förekomsten är ungefär fem gånger högre än USA och Europa, så behovet av förbättrade behandlingsalternativ för dessa patienter är stort”, säger Carl Bjartmar, MD, PhD, Chief Medical Officer på Ascelia Pharma.

Ascelia Pharma förbereder för närvarande Oncoral för fas 2-utveckling efter de lovande fas 1-resultaten, som publicerades 2019. Oncoral är en oral tablettformulering av irinotekan avsedd för kombination som en kemoterapeutisk behandling av ej behandlingsbar och metastaserad magcancer. Intravenös irinotekan har redan visat säkerhet och effekt vid behandling av kolorektal och bukspottkörtelcancer. Med en oral tablettformulering av irinotekan har Oncoral potential att ge patienter med magcancer möjlighet att få kemoterapi hemma och samtidigt minska resurskraven i sjukvården.

Patentet för Oncoral, med det internationella publikationsnumret WO/2015/107131, täcker fast oral doseringsform av irinotekan för behandling av cancer.

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 april 2020, kl. 13:45.

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning som befinner sig i den beslutsgrundande kliniska fas-3 studien SPARKLE. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer redo för Fas-2. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök http://www.ascelia.com.

2021-04-09

Nyemission och återköp av C-aktier för aktiesparprogram

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2020 har styrelsen i Ascelia Pharma AB (”Ascelia Pharma”) beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 397 641 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med aktiesparprogrammet LTI 2020 som antogs av årsstämman den 6 maj 2020.
2021-03-31

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA AB

Aktieägarna i Ascelia Pharma AB, org. nr 556571-8797 (”Ascelia Pharma”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.
2021-03-31

Antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB

Under mars 2021 har antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB ökat med 481 573 till följd av utnyttjande av totalt 481 573 teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.