Oncorals fas-1 studier presenteras på ESMO kongress i München

2018-09-10
Ladda ner
Ascelia Pharma meddelar idag att resultaten från fas-1 studierna på Oncoral har blivit accepterade som en poster presentation på European Society for Medical Oncology (ESMO) årliga kongress i München, Tyskland, 19-23 oktober.

Presentationen omfattar den delen av studien där Oncoral ges som ett enskilt preparat. En sammanfattning (abstract) av presentationen kommer att publiceras online på ESMO:s hemsida den 9:e oktober 2018.

Om fas-1 studien:

Oncoral har genomgått en prövarinitierad fas I-studie vid avdelningen för onkologi på Herlevs sjukhus i Danmark. Studien var en doseskalerande studie av säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik hos oralt administrerat Oncoral till vuxna patienter med avancerade solida tumörer. Målet med studien var att fastställa säkerhet, tolerabilitet och maximal tolererad dos av Oncoral när det ges som enskilt preparat och i kombination med det orala kemoterapimedlet kapecitabin. Andra mål var att fastställa objektiv tumörrespons eller stabil sjukdom och att beskriva farmakokinetiken när Oncoral ges som enda preparat. Totalt ingick 25 patienter i studien där Oncoral gavs som enda preparat.

Resultatet av kombinationsstudien med kapecitabin kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Corfitzen, CEO, +46 735 179 110
 

Om Ascelia Pharma
Ascelia Pharma är ett läkemedelsbolag som specialiserar sig på att utveckla nyskapande medicin för att förbättra livslängden och livskvaliteten för personer som lever med cancer. Företaget är baserat på Medeon Science Park i Malmö – mitt i Medicon Valley – ett ledande europeiskt kluster för ”life science”. För mer information besök www.ascelia.com

2021-04-09

Nyemission och återköp av C-aktier för aktiesparprogram

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2020 har styrelsen i Ascelia Pharma AB (”Ascelia Pharma”) beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 397 641 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med aktiesparprogrammet LTI 2020 som antogs av årsstämman den 6 maj 2020.
2021-03-31

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA AB

Aktieägarna i Ascelia Pharma AB, org. nr 556571-8797 (”Ascelia Pharma”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.
2021-03-31

Antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB

Under mars 2021 har antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB ökat med 481 573 till följd av utnyttjande av totalt 481 573 teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.