Lovande resultat från Oncorals klinisk fas 1 studie presenteras i en ny publikation

2018-11-13
Ladda ner
I förlängningen av den tidigare publicerade poster-presentationen på ESMO i München, 19-23 oktober presenterar Ascelia Pharma de lovande fas 1 resultaten i en ny publikation med titeln: Oral administration of irinotecan in patients with solid tumors: an open-label, phase I, dose escalating study evaluating safety, tolerability and pharmacokinetics.

Publikationen, som finns tillgänglig på pubmed.gov, innehåller data från en doseringsstudie på vuxna patienter med solida tumörer för att bedöma säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik för Oncoral, en oral irinotecan-formulering, som monoterapi.

Resultaten visade att Oncoral tolererades väl; biverkningarna var i allmänhet lindriga till måttliga, hanterbara och på nivå med de som har observerats med intravenös irinotecan.

Dessutom:

  • Totalt var 25 patienter inkluderade i fyra kohorter. Åldersspannet var 51-82 år och majoriteten av patienterna hade gallgångs-, tarm-, bukspottskörtel- eller prostatacancer som primära cancer
  • Hematologiska toxiciteter var få och samtliga var lindriga till måttliga
  • Farmakokinetiska (PK) resultat visade jämn daglig exponering under behandling vid dag 1 och 14 utan läkemedelsansamling
  • Interpatient-variationen av den aktiva metaboliten, SN-38, var i samma intervall som efter infusion av irinotecan
  • Nio patienter (36%) hade ett stabilt sjukdomstillstånd, som varade medianmässigt i 19 veckor (intervall 7-45 veckor), och fem av dessa hade tidigare behandlats med intravenös irinotecan. I denna tidigare kraftigt behandlade patientpopulation indikerade således Oncoral aktivitet även hos patienter som tidigare behandlats med irinotecan.

"Dessa kliniska data är lovande eftersom de indikerar en potentiellt framtida säker och effektiv oral administrationsväg för irinotecan. Vi ser fram emot att presentera resultat från ytterligare kliniska undersökningar nästa år där Oncoral administreras i kombination med capecitabin, vilket kan möjliggöra en potentiellt attraktiv kombination av oral kemoterapi ", säger Carl Bjartmar, MD, PhD, medicinsk chef på Ascelia Pharma.


För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Corfitzen, CEO, +46 735 179 110

2021-10-19

Ascelia Pharmas mateffektstudie med Orviglance framgångsrikt slutförd

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att det sista patientbesöket har genomförts i studien som utvärderar effekten av födointag på upptaget av Orviglance (Mangoral). Denna mateffektstudie är en del av det pågående registreringsgrundande kliniska programmet för Orviglance och kommer att ingå i det samlade material som inlämnas till läkemedelsmyndigheter, däribland FDA och EMA, för att uppnå marknadsgodkännande.
2021-09-21

Ascelia Pharma tecknar kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology, Inc. för utveckling av Oncoral i kombination med LONSURF®

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelade idag att man har tecknat ett kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology Inc., ett dotterbolag till Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. Samarbetet avser en kommande global klinisk fas 2-studie inom magcancer. I denna kombinationsstudie kommer Ascelia Pharmas cellgiftstablett Oncoral (ASC-201) att utvärderas i kombination med Taiho Oncologys LONSURF® (trifluridin och tipiracil) filmdragerade tabletter f ...
2021-08-19

Kvartalsrapport Q2 2021: Förbereder Oncoral för nästa nivå

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q2 2021 (april – juni 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/