Regulatorisk

Kvartalsrapport Q2-2020: Första deltagaren till den hepatiska studien

2020-08-20
Ladda ner
Presentation
Webcast
Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för andra kvartalet (april – juni 2020) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/tag/rapporter-presentationer/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q2-2020

  • Första deltagaren rekryterad till den hepatiska studien med Mangoral
  • Riktad nyemission som delvis finansierar marknadsförberedelserna för Mangoral
  • Patent för Oncoral godkändes i Japan

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • Nettolikviden från den riktade nyemissionen erhölls i början av juli

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR Q2-2020

  • Rörelseresultatet uppgick till -28,6 MSEK (-14,5 MSEK)
  • Vinst per aktie uppgick till SEK -1,31 (SEK -0,62)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -20,7 MSEK (-14,4 MSEK)
  • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 144,9 MSEK (225,0 MSEK)

”Under andra kvartalet tog vi ytterligare kliv framåt i vår operativa verksamhet trots utmaningarna förorsakade av Covid-19. Förutom att vi rekryterade den första deltagaren till vår kliniska studie med Mangoral på frivilliga med olika grader av nedsatt leverfunktion genomförde vi en framgångsrik riktad emission på 99 miljoner SEK. Kapitaltillskottet är viktigt för att finansiera förberedelser inför lanseringen av Mangoral”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma

En presentation för analytiker, media och investerare hålls idag 20 augusti kl. 10:00. Rapporten presenteras av VD Magnus Corfitzen, CFO Kristian Borbos, CMO Carl Bjartmar och CCO Julie Waras Brogren. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/ascelia-pharma-q2-2020

Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/tag/rapporter-presentationer/

För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
SE: +46 850 583 57
UK: +44 333 3009 031
US: +1 833 8230 590

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 118

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020, kl. 08:00.

Om Ascelia Pharma
Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på behandlingar med särläkemedel inom onkologi. Vi utvecklar och kommersialiserar nya läkemedel som tillgodoser medicinska behov och har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadslansering. Bolaget har två produktkandidater – Mangoral och Oncoral – i klinisk utveckling. Ascelia Pharma har sitt huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök www.ascelia.com

Om Mangoral
Mangoral (manganklorid-tetrahydrat) är ett nytt oralt kontrastmedel för magnetkamera-undersökningar som är utvecklat för att förbättra upptäckten och visualiseringen av fokala leverskador (inklusive levermetastaser och primära tumörer) hos patienter med nedsatt njurfunktion. Dessa patienter riskerar allvarliga biverkningar från den nuvarande tillgängliga klassen av gadoliniumbaserade kontrastmedel. Mangoral, som har beviljats särläkemedelsstatus av amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA), är för närvarande i fas 3-utveckling, inklusive den globala multicenterstudien SPARKLE.

Om Oncoral
Oncoral är en ny oral irinotecan-baserad tablettformulering för cellgiftsbehandling av magcancer. Oncoral har potentialen att erbjuda en mer patientvänlig behandlingsform, inklusive en bättre säkerhetsprofil med en daglig oral dosering i hemmet jämfört med intravenösa högdosinfusioner på sjukhuset. Efter framgångsrika fas 1-resultat är fas 2-studier med Oncoral under planering.

2021-10-19

Ascelia Pharmas mateffektstudie med Orviglance framgångsrikt slutförd

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att det sista patientbesöket har genomförts i studien som utvärderar effekten av födointag på upptaget av Orviglance (Mangoral). Denna mateffektstudie är en del av det pågående registreringsgrundande kliniska programmet för Orviglance och kommer att ingå i det samlade material som inlämnas till läkemedelsmyndigheter, däribland FDA och EMA, för att uppnå marknadsgodkännande.
2021-09-21

Ascelia Pharma tecknar kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology, Inc. för utveckling av Oncoral i kombination med LONSURF®

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelade idag att man har tecknat ett kliniskt samarbetsavtal med Taiho Oncology Inc., ett dotterbolag till Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. Samarbetet avser en kommande global klinisk fas 2-studie inom magcancer. I denna kombinationsstudie kommer Ascelia Pharmas cellgiftstablett Oncoral (ASC-201) att utvärderas i kombination med Taiho Oncologys LONSURF® (trifluridin och tipiracil) filmdragerade tabletter f ...
2021-08-19

Kvartalsrapport Q2 2021: Förbereder Oncoral för nästa nivå

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q2 2021 (april – juni 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/