Regulatorisk

Kvartalsrapport Q1-2020: Första patienten inkluderad i fas-3 studien SPARKLE

2020-05-13
Ladda ner
Presentation
Webcast
Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för första kvartalet (januari – mars 2020) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/tag/rapporter-presentationer/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1-2020

  • Första patienten inkluderad i Mangorals fas 3-studie SPARKLE
  • Ytterligare kliniker öppnade för inkludering av patienter
  • Ascelia Pharma vinner priset som bästa Life Science bolag i Malmö

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • Patent för Oncoral blir godkänt i Japan
  • Första deltagaren rekryterad till den hepatiska studien med Mangoral

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR Q1-2020

  • Rörelseresultatet uppgick till -20,7 MSEK (-11,7 MSEK)
  • Vinst per aktie uppgick till SEK -0,71 (SEK -0,68)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -18,4 MSEK (-3,0 MSEK)
  • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 169,3 MSEK (219,1 MSEK)

Det första kvartalet 2020 var en transformativ period för Ascelia Pharma då vi rekryterade den första patienten till SPARKLE, som är vår registreringsgrundande kliniska studie av Mangoral, och blev därmed ett fullskaligt fas 3-företag. När vi ser framåt ligger vårt fokus för 2020 på SPARKLE-studien och förberedelser för en kommersiell lansering av Mangoral”, sade Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.

En presentation för analytiker, media och investerare hålls idag 13 maj kl. 10:00. Rapporten presenteras av VD Magnus Corfitzen, CFO Kristian Borbos, CMO Carl Bjartmar och CCO Julie Waras Brogren. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/ascelia-pharma-q1-2020

Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/tag/rapporter-presentationer/

För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
SE: +46 856 642 693
UK: +44 333 300 9030
US: +1 833 823 0590

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 118

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020, kl. 08:00.

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning som befinner sig i den registreringsgrundande kliniska fas 3-studien SPARKLE. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer redo för Fas 2. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök http://www.ascelia.com.

2021-04-09

Nyemission och återköp av C-aktier för aktiesparprogram

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2020 har styrelsen i Ascelia Pharma AB (”Ascelia Pharma”) beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 397 641 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med aktiesparprogrammet LTI 2020 som antogs av årsstämman den 6 maj 2020.
2021-03-31

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA AB

Aktieägarna i Ascelia Pharma AB, org. nr 556571-8797 (”Ascelia Pharma”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.
2021-03-31

Antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB

Under mars 2021 har antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB ökat med 481 573 till följd av utnyttjande av totalt 481 573 teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.