Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ascelia Pharma AB

2021-04-13
Ladda ner

Idag, den 13 april 2021, hölls extra bolagsstämma i Ascelia Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman enbart genom förhandsröstning (post-röstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 17 mars 2021 om att öka bolagets aktiekapital med högst 5 000 000 kronor genom riktad nyemission av högst 5 000 000 stamaktier. Genom den riktade nyemissionen tillförs bolaget cirka 200 miljoner kronor före transaktionskostnader. Nettolikviden avses att användas till att (i) finansiera fas 2-studien for läkemedelskandidaten Oncoral, en oral cellgiftbehandling, (ii) accelerera aktiviteter mot kommersialiseringen av det diagnostiska läkemedlet Mangoral, som är i en pågående fas 3-studie och (iii) allmänna företagsändamål.

2021-05-12

Kvartalsrapport Q1 2021: USA kontor öppnat inför lansering

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q1 2021 (januari – mars 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/
2021-05-05

Kommuniké från årsstämma den 5 maj 2021 i Ascelia Pharma AB

Idag, den 5 maj 2021, hölls årsstämma i Ascelia Pharma AB. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
2021-04-30

Antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB