Regulatorisk

Ascelia Pharmas valberedning föreslår val av Lauren Barnes till bolagets styrelse

2020-04-03
Ladda ner
Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelade idag att dess valberedning har föreslagit Lauren Barnes som ny styrelseledamot. Bolagets aktieägare kommer att besluta om denna nominering på årsstämman som hålls den 6 maj 2020.

“Vi är mycket nöjda med nomineringen av Lauren Barnes till ny styrelseledamot. Hennes omfattande erfarenhet av förberedande marknadsaktiviteter, prissättning och produktlanseringar inom bioteknologisektorn är ett bra komplement till vår styrelse när vi fortsätter att bygga Ascelias portfölj av innovativa läkemedelskandidater, med särskilt fokus på Mangoral och Oncoral. Utnämningen av Lauren breddar den sammanlagda erfarenheten hos den befintliga styrelsen ytterligare när vi fortsätter att bygga Ascelia Pharma för framtida tillväxt och framgång”, säger Ascelia Pharmas styrelseordförande Peter Benson.

Lauren Barnes, född 1974, har mer än 20 års erfarenhet kring prissättning och marknadstillträde, samt lansering av ett 50-tal produkter. Förutom flera ledande befattningar inom bioteknikbranschen, omfattande bland annat strategisk planering, ersättning och produktkommersialisering, har hon också erfarenhet från sjukförsäkringsområdet vid Centers for Medicare & Medicaid Services i Baltimore, MD, där hon bland annat ansvarade för problem som rör ekonomiskt stöd för läkemedel för patienter under Medicare-programmet.

Lauren Barnes har tidigare haft olika ledande positioner kring strategisk planering och ersättning på Amgen, Vertex och Avalere Health. Hon har en Master of Health Studies (MHS) i folkhälsa från Johns Hopkins School of Public Health och en BA i Public Health från Johns Hopkins University.

Andra nuvarande befattningar: Lauren Barnes är i dag Senior Vice President, Market Access, på det NASDAQ-listade bolaget Blueprint Medicines i Boston. Hon är också ordförande för National Board of Cancer Support Community, ett ideellt globalt nätverk av cancerstöd som ger mer än 50 miljoner USD i gratis supporttjänster till cancerpatienter och familjer.

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 april 2020 kl. 10.45

Om Ascelia Pharma
Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning som befinner sig i den beslutsgrundande kliniska fas-3 studien SPARKLE. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer redo för Fas-2. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök www.ascelia.com.

2021-04-09

Nyemission och återköp av C-aktier för aktiesparprogram

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2020 har styrelsen i Ascelia Pharma AB (”Ascelia Pharma”) beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 397 641 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med aktiesparprogrammet LTI 2020 som antogs av årsstämman den 6 maj 2020.
2021-03-31

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA AB

Aktieägarna i Ascelia Pharma AB, org. nr 556571-8797 (”Ascelia Pharma”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.
2021-03-31

Antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB

Under mars 2021 har antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB ökat med 481 573 till följd av utnyttjande av totalt 481 573 teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.