Ascelia Pharma stärker produktportföljen inom cancerbehandling

2017-09-14
Ladda ner
CMC Contrast AB förvärvar Oncoral Pharma Aps för att ytterligare stärka sin produkt-portfölj inom cancerbehandling. I samband med uppköpet ändras företagsnamnet till Ascelia Pharma AB.

"Med förvärvet etablerar Ascelia Pharma sig som en pionjär inom utvecklingen av nyskapande läkemedelsprodukter och fyller ett tomrum på marknaden där tillgänglig cancerbehandling saknas eller är otillräcklig. Förvärvet av Oncoral breddar vår läkemedels-portfölj inom cancerbehandling och passar väl ihop med vår ledande läkemedelskandidat MangoralTM. Genom Oncoral får vi nu två läkemedelskandidater i kliniska stadier. Fördelarna jämfört med andra produkter ger dem båda potentialen att bli globalt ledande inom sina respektive användningsområden”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.

Dessa två läkemedelskandidater ligger helt i linje med Ascelia Pharmas strategi om att utveckla undervärderade läkemedelskandidater med låg utvecklingsrisk, vilka särskiljer sig och riktar in sig på olösta medicinska behov: MangoralTM, ett kontrastmedel som förbättrar upptäckt och lokalisering av levermetastaser, samt Oncoral som är baserat på det välkända kemoterapeutiska medlet irinotecan (idag endast tillgängligt intravenöst), men nu för att tas i tablettform.

MangoralTM
Ascelia Pharmas ledande läkemedelskandidat MangoralTM är ett nyskapande läkemedel (kontrastmedel) som används vid magnetkamera-undersökningar för bättre upptäckt och lokalisering av levermetastaser. Produkten är nu på väg in i den sista kliniska utvecklingsfasen (fas 3). MangoralTM fyller ett tomrum för patienter med nedsatt njurfunktion som, på grund av risken för allvarliga biverkningar, inte kan använda gängse kontrastmedel baserade på tungmetallen gadolinium. MangoralTM har tilldelats särläkemedelsstatus av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för användning inom detta område. Gadulinium-baserade kontrastmedel kan orsaka nefrogen systemisk fibros, ett funktionsnedsättande och potentiellt livshotande tillstånd som kan drabba människor med nedsatt njurfunktion och som tar gadoliniumbaserade kontrastmedel. Av detta skäl innehåller alla gadulinium-baserade produkter en varningstext. MangoralTM har med framgång genomgått 6 kliniska prövningar och bidragit till en förbättrad visualisering av levervävnad på magnetkamera-undersökningar samt uppvisat en god säkerhetsprofil.

Oncoral
Oncoral befinner sig i den första utvecklingsfasen (fas I) på Herlev sjukhus i Danmark. Produktkandidaten är en nyskapande tablettbaserad beredning av irinotecan som är ett allmänt använt kemoterapeutiskt medel med dokumenterad effekt på utvalda solida tumörer. Denna nyskapande tablett-beredning har potentialen att förhindra centrala biverkningar och samtidigt förenkla vardagen för patienten i och med att tabletten kan tas i hemmet.

2021-04-09

Nyemission och återköp av C-aktier för aktiesparprogram

Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2020 har styrelsen i Ascelia Pharma AB (”Ascelia Pharma”) beslutat att emittera och därefter omedelbart återköpa 397 641 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med aktiesparprogrammet LTI 2020 som antogs av årsstämman den 6 maj 2020.
2021-03-31

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ASCELIA PHARMA AB

Aktieägarna i Ascelia Pharma AB, org. nr 556571-8797 (”Ascelia Pharma”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.
2021-03-31

Antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB

Under mars 2021 har antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB ökat med 481 573 till följd av utnyttjande av totalt 481 573 teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.