Regulatorisk

Antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB

2021-04-30
Ladda ner

Under april 2021 har antalet stamaktier ökat med 5 000 000 till följd av den genomförda riktade nyemissionen. Antalet C-aktier har samtidigt under april ökat med 397 641 till följd av riktad nyemission och återköp av dessa aktier (C-aktierna innehas av Ascelia Pharma). Emissionen av C-aktier är kopplat till bolagets aktiesparprogram (LTI 2020) med stöd av bemyndigande från årsstämman 6 maj 2020.

Per 30 april 2021 uppgår antalet aktier till 34 576 448, varav 33 668 262 är stamaktier med en röst per aktie och 908 186 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 33 759 080,6.

2021-05-12

Kvartalsrapport Q1 2021: USA kontor öppnat inför lansering

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q1 2021 (januari – mars 2021) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/
2021-05-05

Kommuniké från årsstämma den 5 maj 2021 i Ascelia Pharma AB

Idag, den 5 maj 2021, hölls årsstämma i Ascelia Pharma AB. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
2021-04-30

Antalet aktier och röster i Ascelia Pharma AB