Regulatorisk

Kvartalsrapport Q2-2020: Första deltagaren till den hepatiska studien

2020-08-20
Ladda ner
Presentation
Webcast

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för andra kvartalet (april – juni 2020) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/tag/rapporter-presentationer/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q2-2020

  • Första deltagaren rekryterad till den hepatiska studien med Mangoral
  • Riktad nyemission som delvis finansierar marknadsförberedelserna för Mangoral
  • Patent för Oncoral godkändes i Japan

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • Nettolikviden från den riktade nyemissionen erhölls i början av juli

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR Q2-2020

  • Rörelseresultatet uppgick till -28,6 MSEK (-14,5 MSEK)
  • Vinst per aktie uppgick till SEK -1,31 (SEK -0,62)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -20,7 MSEK (-14,4 MSEK)
  • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 144,9 MSEK (225,0 MSEK)

”Under andra kvartalet tog vi ytterligare kliv framåt i vår operativa verksamhet trots utmaningarna förorsakade av Covid-19. Förutom att vi rekryterade den första deltagaren till vår kliniska studie med Mangoral på frivilliga med olika grader av nedsatt leverfunktion genomförde vi en framgångsrik riktad emission på 99 miljoner SEK. Kapitaltillskottet är viktigt för att finansiera förberedelser inför lanseringen av Mangoral”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma

En presentation för analytiker, media och investerare hålls idag 20 augusti kl. 10:00. Rapporten presenteras av VD Magnus Corfitzen, CFO Kristian Borbos, CMO Carl Bjartmar och CCO Julie Waras Brogren. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/ascelia-pharma-q2-2020

Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/tag/rapporter-presentationer/

För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
SE: +46 850 583 57
UK: +44 333 3009 031
US: +1 833 8230 590

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com

Tel: +46 735 179 118

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com

Tel: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020, kl. 08:00.

Om Ascelia Pharma
Ascelia Pharma är ett bioteknikbolag fokuserat på behandlingar med särläkemedel inom onkologi. Vi utvecklar och kommersialiserar nya läkemedel som tillgodoser medicinska behov och har en tydlig väg framåt rörande utveckling och marknadslansering. Bolaget har två produktkandidater – Mangoral och Oncoral – i klinisk utveckling. Ascelia Pharma har sitt huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök http://www.ascelia.com

Om Mangoral
Mangoral (manganklorid-tetrahydrat) är ett nytt oralt kontrastmedel för magnetkamera-undersökningar som är utvecklat för att förbättra upptäckten och visualiseringen av fokala leverskador (inklusive levermetastaser och primära tumörer) hos patienter med nedsatt njurfunktion. Dessa patienter riskerar allvarliga biverkningar från den nuvarande tillgängliga klassen av gadoliniumbaserade kontrastmedel. Mangoral, som har beviljats särläkemedelsstatus av amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA), är för närvarande i fas 3-utveckling, inklusive den globala multicenterstudien SPARKLE.

Om Oncoral
Oncoral är en ny oral irinotecan-baserad tablettformulering för cellgiftsbehandling av magcancer. Oncoral har potentialen att erbjuda en mer patientvänlig behandlingsform, inklusive en bättre säkerhetsprofil med en daglig oral dosering i hemmet jämfört med intravenösa högdosinfusioner på sjukhuset. Efter framgångsrika fas 1-resultat är fas 2-studier med Oncoral under planering.

2020-10-21

Det uppskattade värdet på Mangorals marknadspotential höjs till 500-600 miljoner USD per år

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att dess uppskattning av den adresserbara marknaden i USA, EU och Japan för den ledande läkemedelskandidaten Mangoral ökas till 500-600 miljoner USD (tidigare 350-500 miljoner USD). Förberedelserna inför lanseringen fortlöper väl, med starka skäl för kommersialisering i egen regi i USA. Investerare, analytiker och media är inbjudna till dagens virtuella kapitalmarknadsdag där Ma ...
2020-09-30

Inbjudan till Ascelia Pharmas virtuella kapitalmarknadsdag

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) bjuder härmed in analytiker, investerare och media till en virtuell kapitalmarknadsdag den 21 oktober 2020. Fokus på dagen är Mangorals marknadspotential och kommersiella förberedelser.
2020-09-18

Första tillverkning av Mangoral i kommersiell skala

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) (“Ascelia”) tillkännagav idag att företaget har nått en viktig milstolpe med den första tillverkningen i kommersiell skala av den ledande läkemedelskandidaten Mangoral, för närvarande i registreringsgrundande fas 3-utveckling. Tillverkningen i kommersiell skala är ett viktigt steg mot marknadsintroduktion.