Regulatorisk

Patent för Oncoral godkänt i Japan

2020-04-16
Ladda ner

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) (“Ascelia”) tillkännagav i dag att patentansökan för Oncoral har godkänts i Japan. Godkännandet i Japan kompletterar de redan erhållna patenten i USA och ett antal länder i Europa och Kina. Patentet säkrar de immateriella rättigheterna för Oncoral fram till år 2035, samt en potentiell patentförlängning.

”Vi är mycket nöjda med att ha fått patentet för Oncoral godkänt även i Japan eftersom det medicinska behovet för gastrisk cancerbehandling i Japan är betydande. Mer än 115 000 japaner diagnostiserades med magcancer under 2018 och förekomsten är ungefär fem gånger högre än USA och Europa, så behovet av förbättrade behandlingsalternativ för dessa patienter är stort”, säger Carl Bjartmar, MD, PhD, Chief Medical Officer på Ascelia Pharma.

Ascelia Pharma förbereder för närvarande Oncoral för fas 2-utveckling efter de lovande fas 1-resultaten, som publicerades 2019. Oncoral är en oral tablettformulering av irinotekan avsedd för kombination som en kemoterapeutisk behandling av ej behandlingsbar och metastaserad magcancer. Intravenös irinotekan har redan visat säkerhet och effekt vid behandling av kolorektal och bukspottkörtelcancer. Med en oral tablettformulering av irinotekan har Oncoral potential att ge patienter med magcancer möjlighet att få kemoterapi hemma och samtidigt minska resurskraven i sjukvården.

Patentet för Oncoral, med det internationella publikationsnumret WO/2015/107131, täcker fast oral doseringsform av irinotekan för behandling av cancer.

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 april 2020, kl. 13:45.

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning som befinner sig i den beslutsgrundande kliniska fas-3 studien SPARKLE. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer redo för Fas-2. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök http://www.ascelia.com.

2021-02-16

Kvartalsrapport Q4 2020: Mangoral visar stort diagnostiskt värde i ny studie

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q4 2020 (oktober – december 2020) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/
2021-01-14

Information avseende överlåtelse av aktier i Ascelia Pharma AB från CMC SPV

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) ("Ascelia Pharma" eller "Bolaget") meddelade idag att man har informerats om att CMC SPV of 3 April 2017 AB ("CMC SPV") idag har avyttrat 687 606 aktier i Bolaget i en privat placering till institutionella investerare och delat ut 2 250 000 aktier i Bolaget till sina aktieägare, däribland Sunstone och vissa styrelseledamöter och ledning i Ascelia Pharma. Efter transaktionen innehar CMC SPV inte längre ak ...
2021-01-12

Ascelia Pharma presenterar klinisk utvecklingsplan för Oncoral som en ny cellgiftsbehandling

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag sin kliniska utvecklingsplan för Oncoral. Med Oncoral har Ascelia Pharma möjlighet att utveckla en ny oral cellgiftsbehandling med potentiellt förbättrad effekt och biverkningsprofil för cancerpatienter. Den planerade fas 2-studien, för behandling av magcancer, förväntas starta H2 2021. Ytterligare detaljer om utvecklingsplanen för Oncoral finns på dess specifika hemsida.