Regulatorisk

Valberedning utsedd inför årsstämma 2020 i Ascelia Pharma AB

2019-12-18
Ladda ner

Ascelia Pharma AB (publ) (kortnamn: ACE) meddelar i dag att valberedningen inför årsstämman den 6 maj 2020 har utsetts.

Enligt den instruktion för valberedning i Ascelia Pharma AB (publ) som antogs på årsstämman den 14 november 2019 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista november, jämte styrelsens ordförande. Med ”största aktieägarna” avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista november.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman som kommer att hållas i Malmö den 6 maj 2020 fastställts till att bestå av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 40 procent av antalet aktier och röster i bolaget:

  • Jørgen Thorball, ordförande i valberedningen, utsedd av Sunstone Life Science Ventures II K/S;
  • Nils Lorentzen, utsedd av CMC SPV of 3 April 2017 AB;
  • Håkan Nelson, utsedd av Øresund Healthcare Management A/S; och
  • Peter Benson, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 samt på bolagets hemsida, http://www.ascelia.com.

Valberedningens uppgifter omfattar att bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till: val av ordförande på stämman; val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen; styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete; val av revisor samt ersättning till denne; samt principer för utseende av valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress alternativt via e-post kb@ascelia.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2020.

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 december 2019, kl. 9:30.
 

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral® och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning och är på väg in i kliniska fas-III studier. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök http://www.ascelia.com

Regulatorisk

Valberedning utsedd inför årsstämma 2020 i Ascelia Pharma AB

2019-12-18
Ladda ner

Ascelia Pharma AB (publ) (kortnamn: ACE) meddelar i dag att valberedningen inför årsstämman den 6 maj 2020 har utsetts.

Enligt den instruktion för valberedning i Ascelia Pharma AB (publ) som antogs på årsstämman den 14 november 2019 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista november, jämte styrelsens ordförande. Med ”största aktieägarna” avses de ägargrupperade och ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista november.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman som kommer att hållas i Malmö den 6 maj 2020 fastställts till att bestå av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 40 procent av antalet aktier och röster i bolaget:

  • Jørgen Thorball, ordförande i valberedningen, utsedd av Sunstone Life Science Ventures II K/S;
  • Nils Lorentzen, utsedd av CMC SPV of 3 April 2017 AB;
  • Håkan Nelson, utsedd av Øresund Healthcare Management A/S; och
  • Peter Benson, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 samt på bolagets hemsida, http://www.ascelia.com.

Valberedningens uppgifter omfattar att bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till: val av ordförande på stämman; val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen; styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete; val av revisor samt ersättning till denne; samt principer för utseende av valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen på bolagets adress alternativt via e-post kb@ascelia.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2020.

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 december 2019, kl. 9:30.
 

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral® och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning och är på väg in i kliniska fas-III studier. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök http://www.ascelia.com

2021-02-16

Kvartalsrapport Q4 2020: Mangoral visar stort diagnostiskt värde i ny studie

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q4 2020 (oktober – december 2020) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/
2021-01-14

Information avseende överlåtelse av aktier i Ascelia Pharma AB från CMC SPV

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) ("Ascelia Pharma" eller "Bolaget") meddelade idag att man har informerats om att CMC SPV of 3 April 2017 AB ("CMC SPV") idag har avyttrat 687 606 aktier i Bolaget i en privat placering till institutionella investerare och delat ut 2 250 000 aktier i Bolaget till sina aktieägare, däribland Sunstone och vissa styrelseledamöter och ledning i Ascelia Pharma. Efter transaktionen innehar CMC SPV inte längre ak ...
2021-01-12

Ascelia Pharma presenterar klinisk utvecklingsplan för Oncoral som en ny cellgiftsbehandling

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag sin kliniska utvecklingsplan för Oncoral. Med Oncoral har Ascelia Pharma möjlighet att utveckla en ny oral cellgiftsbehandling med potentiellt förbättrad effekt och biverkningsprofil för cancerpatienter. Den planerade fas 2-studien, för behandling av magcancer, förväntas starta H2 2021. Ytterligare detaljer om utvecklingsplanen för Oncoral finns på dess specifika hemsida.