Regulatorisk

Delårsrapport Q1 2019/2020: Förberedelser för Fas III-studien med Mangoral® löper enligt plan

2019-11-08
Ladda ner
Presentation
Webcast

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerar idag delårsrapporten för första kvartalet juli 2019 – september 2019 som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/tag/rapporter-presentationer/

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Detaljerade förberedelser inför starten av fas III-studien för Mangoral (studienamn: SPARKLE)
  • Fas III-studien kommer att genomföras i Europa, USA och Sydkorea

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • Dorthe Thrige, COO, kommer att lämna bolaget

FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR Q1 2019/2020 (JUL-SEP 2019)

  • Rörelseresultatet uppgick till -13,9 MSEK (-3,9 MSEK)
  • Vinst per aktie uppgick till SEK -0,54 (SEK -0,26)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -20,1 MSEK (-3,8 MSEK)
  • Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick till 205,3 MSEK (51,2 MSEK)

”Under kvartalet fortsatte vi att arbeta ihärdigt med vår kliniska portfölj, med fullt fokus på våra läkemedelskandidater Mangoral och Oncoral. Den viktigaste milstolpen på kort sikt för oss är att starta patientregistreringen till den fullt finansierade kliniska fas III-studien för Mangoral”, säger Magnus Corfitzen, VD på Ascelia Pharma.

En presentation för analytiker, media och investerare hålls idag kl. 10:00. Rapporten presenteras av VD Magnus Corfitzen, CFO Kristian Borbos och CMO Carl Bjartmar. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationen kan följas live via följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/ascelia-pharma-q1-2019-2020

Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via Ascelia Pharmas hemsida: https://www.ascelia.com/sv/tag/rapporter-presentationer/

För att delta i telefonkonferensen vänligen använd följande nummer:
SE: +46 85 664 27 05
UK: +44 33 3300 9263
US: +1 833 526 8396

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2019, kl. 08:00.

För mer information, vänligen kontakta
Magnus Corfitzen, VD
E-post: moc@ascelia.com
Tel: +46 735 179 110

Mikael Widell, IR & Kommunikationschef
E-post: mw@ascelia.com
Tel: +46 703 11 99 60

Om Ascelia Pharma

Ascelia Pharma är ett Malmö-baserat läkemedelsbolag specialiserat på utveckling av särläkemedel inom onkologi (cancer). Bolagets strategi är att utveckla läkemedel som fyller ett tomrum på marknaden, har en känd verkningsmekanism och med en relativt sett låg utvecklingsrisk. Ascelia Pharma har två produktkandidater – Mangoral® och Oncoral – under klinisk utveckling.

Mangoral är ett nyskapande kontrastmedel för MR-scanning och är på väg in i kliniska fas-III studier. Mangoral utvecklas för att förbättra visualisering av fokala leverlesioner (levermetastaser) hos patienter med nedsatt njurfunktion som inte kan använda dagens gadolinium-baserade kontrastmedel på marknaden. Oncoral är ett oralt cellgift i tablettform för behandling av magsäckscancer. Ascelia Pharma är noterad på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ACE). För mer information besök http://www.ascelia.com

2020-06-30

Ascelia Pharma genomför en riktad nyemission om 4 697 781 aktier och tillförs cirka 98,7 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE KUNNA VARA OLAGLIG, KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) (”Ascelia Pharma” eller ”B ...
2020-06-09

Presentation av Ascelia Pharma på ABGSC Life Science Summit Day and Redeye Orphan Drug Day

2020-05-20

Uppdaterad tidsplan för SPARKLE till följd av Covid-19

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) (“Ascelia Pharma”) tillkännagav i dag uppdaterad tidsplan för färdigställande och top line-resultat för den registreringsgrundande fas 3-studien SPARKLE med den ledande läkemedelskandidaten Mangoral, som nu förväntas i H2 2021 istället för H1 2021 som tidigare meddelats. Den förväntade förlängningen med tre till sex månader avspeglar påverkan av Covid-19-pandemin.