Regulatorisk

Analysguiden: Förstärkning av värdet

2019-06-19

Ascelia har lämnat in en patentansökan för en ny mer patientvänlig formulering av kontrastmedlet Mangoral. Om patentet beviljas löper det fram till 2040. Möjligheter till ett tydligt förlängt marknadsskydd gör att vi höjer motiverat värde.  

Ascelia Pharma planerar att starta en registreringsgrundande studie för flaggskeppsprojektet Mangoral under 2019. Mangoral erbjuder en potential att förbättra cancerdiagnostik av levern för patienter för vilka dagens kontrastmedel inte är lämpliga av säkerhetsskäl. Tidigare kliniska studier visar att Mangoral tolereras väl och signifikant förbättrar bilddiagnostik av levern jämfört med magnetröntgen utan kontrastmedel. Mangoral ges oralt vilket ger bland annat innebär lägre systemisk påverkan och enklare administrering jämfört med dagens kontrastmedel som ges intravenöst. Sammantaget ser vi goda förutsättningar att Mangoral kan nå marknadsgodkännande med möjlig lansering 2022.

Parallellt arbetar Ascelia med produktutveckling för att stärka möjligheterna för Mangoral, och nyligen meddelades att en patentansökan lämnats in för en ny mer patientvänlig formulering. Själva utformningen är inte offentliggjord. Om patentet beviljas kan det ge ett marknadsskydd för den nya formuleringen fram till 2040. Det skulle innebära en förlängning med upp till åtta år. I dagsläget omfattas Mangoral av ett skydd på sju till tio år efter lansering i USA respektive EU relaterat till särläkemedelsstatus och dataskydd.

Vi ser denna patentansökan som en potentiellt tydligt värdehöjande pusselbit. I ett räkneexempel bedömer vi att ett fullt marknadsskydd från patentansökan kan höja det riskjusterade värdet på Mangoral med cirka 45 procent. I väntan på mer information om den nya formuleringen gör vi tills vidare en något mer konservativ bedömning och höjer det motiverade värdet i basscenariot för Ascelia med cirka 14 procent till 34,8 kronor per aktie (från 30,6). Ett potentiellt förlängt marknadsskydd kan göra Mangoral mer intressant för möjliga samarbetspartners och även öka sannolikheten att Ascelia blir uppköpt, om fas III-studien blir framgångsrik. På kort sikt kan kursen dämpas av att den första lock up-perioden efter noteringen nyligen löpte ut.

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden

2020-02-20

Analysguiden: Första patienten in i fas-3-studien SPARKLE

Ascelia har öppnat fem kliniker och har nu behandlat den första av 200 patienter i sin fas-3-studie med Mangoral. Vi tror att studien har bra chanser att lyckas och ser en uppsida i aktien på både kort och lång sikt.
2020-02-19

Första patienten rekryterad till den registreringsgrundande kliniska fas III-studien SPARKLE med ledande läkemedelskandidaten Mangoral

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelade idag att den första patienten har rekryterats till företagets globala registreringsgrundande kliniska fas III-studie SPARKLE med Mangoral hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion och med kända eller misstänkta leverlesioner.
2020-02-14

Bokslutskommuniké 2019: Kliniker öppnade för rekrytering till beslutsgrundande Fas III-studien SPARKLE

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerar idag bokslutskommunikén för perioden juli - december 2019 som finns tillgänglig på företagets hemsida (räkenskapsåret har framgent lagts om till att följa kalenderåret): https://www.ascelia.com/sv/tag/rapporter-presentationer/