Regulatorisk

Analysguiden: Mot ett skarpt läge

2019-05-28

Ascelias projekt Mangoral® avser att förbättra cancerdiagnostik för patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion. En fas III-studie ska starta 2019 och vi ser goda utsikter till framgång. En brant uppvärdering kan därmed komma under de närmaste åren.  

Ascelia Pharma noterades nyligen på börsen och i samband med detta togs 222 MSEK in från såväl gamla som nya aktieägare. Det främsta syftet med listningsemissionen var att genomföra en fas III-studie med bolagets flaggskeppsprojekt Mangoral. Det är ett kontrastmedel som utvecklats för att förstärka magnetröntgen av levern i cancerpatienter. Då många cancersjukdomar ofta sprids till levern kan undersökningen vara avgörande för att upptäcka och behandla metastaser (dottertumörer) i tid. Dagens kontrastmedel (som är baserade på tungmetallen gadolinium) är förknippade med risk för svåra biverkningar för patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion och används därför mycket restriktivt i denna patientgrupp. Mangoral, som är baserat på grundämnet mangan, har inte dessa biverkningar och kan vara lösningen på ett tydligt medicinskt behov för denna riskgrupp som uppskattas till cirka 280 000 patienter årligen i USA, EU och Japan.

Det preliminära upplägget av fas III-studien ser fördelaktigt ut då Mangoral jämförs med magnetröntgen utan kontrastmedel och då varje patient jämförs med sig själv med en uppföljning på 72 timmar. Resultat från tidigare kliniska studier tyder på att Mangoral tolereras väl och signifikant förbättrar bilddiagnostik av levern jämfört med magnetröntgen utan kontrastmedel. Sammantaget talar det för att studien kan genomföras på ganska kort tid (cirka ett år) med goda förutsättningar för framgång. Den andra läkemedelskandidaten Oncoral, en tablettberedning av den etablerade cancerbehandlingen Irinotecan, har nyligen visat lovande fas I-resultat.

Den enligt vår bedömning jämförelsevis låga kliniska risken för Mangoral och en välfylld kassa efter listningsemissionen ger i sin tur en fördelaktig balans mellan risk och potential i aktien. Vi inleder vår bevakning med ett riskjusterat motiverat värde på 30,6 kronor per aktie i ett basscenario, med tydlig ytterligare potential om och när klinisk utveckling fortskrider. Det bör observeras att den första lock-up-perioden efter notering löper ut i mitten av juni 2019.

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden

2020-02-20

Analysguiden: Första patienten in i fas-3-studien SPARKLE

Ascelia har öppnat fem kliniker och har nu behandlat den första av 200 patienter i sin fas-3-studie med Mangoral. Vi tror att studien har bra chanser att lyckas och ser en uppsida i aktien på både kort och lång sikt.
2020-02-19

Första patienten rekryterad till den registreringsgrundande kliniska fas III-studien SPARKLE med ledande läkemedelskandidaten Mangoral

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) meddelade idag att den första patienten har rekryterats till företagets globala registreringsgrundande kliniska fas III-studie SPARKLE med Mangoral hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion och med kända eller misstänkta leverlesioner.
2020-02-14

Bokslutskommuniké 2019: Kliniker öppnade för rekrytering till beslutsgrundande Fas III-studien SPARKLE

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerar idag bokslutskommunikén för perioden juli - december 2019 som finns tillgänglig på företagets hemsida (räkenskapsåret har framgent lagts om till att följa kalenderåret): https://www.ascelia.com/sv/tag/rapporter-presentationer/