Lovande resultat från Oncorals klinisk fas 1 studie presenteras i en ny publikation

2018-11-13
Ladda ner

I förlängningen av den tidigare publicerade poster-presentationen på ESMO i München, 19-23 oktober presenterar Ascelia Pharma de lovande fas 1 resultaten i en ny publikation med titeln: Oral administration of irinotecan in patients with solid tumors: an open-label, phase I, dose escalating study evaluating safety, tolerability and pharmacokinetics.

Publikationen, som finns tillgänglig på pubmed.gov, innehåller data från en doseringsstudie på vuxna patienter med solida tumörer för att bedöma säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik för Oncoral, en oral irinotecan-formulering, som monoterapi.

Resultaten visade att Oncoral tolererades väl; biverkningarna var i allmänhet lindriga till måttliga, hanterbara och på nivå med de som har observerats med intravenös irinotecan.

Dessutom:

  • Totalt var 25 patienter inkluderade i fyra kohorter. Åldersspannet var 51-82 år och majoriteten av patienterna hade gallgångs-, tarm-, bukspottskörtel- eller prostatacancer som primära cancer
  • Hematologiska toxiciteter var få och samtliga var lindriga till måttliga
  • Farmakokinetiska (PK) resultat visade jämn daglig exponering under behandling vid dag 1 och 14 utan läkemedelsansamling
  • Interpatient-variationen av den aktiva metaboliten, SN-38, var i samma intervall som efter infusion av irinotecan
  • Nio patienter (36%) hade ett stabilt sjukdomstillstånd, som varade medianmässigt i 19 veckor (intervall 7-45 veckor), och fem av dessa hade tidigare behandlats med intravenös irinotecan. I denna tidigare kraftigt behandlade patientpopulation indikerade således Oncoral aktivitet även hos patienter som tidigare behandlats med irinotecan.

”Dessa kliniska data är lovande eftersom de indikerar en potentiellt framtida säker och effektiv oral administrationsväg för irinotecan. Vi ser fram emot att presentera resultat från ytterligare kliniska undersökningar nästa år där Oncoral administreras i kombination med capecitabin, vilket kan möjliggöra en potentiellt attraktiv kombination av oral kemoterapi ”, säger Carl Bjartmar, MD, PhD, medicinsk chef på Ascelia Pharma.


För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Corfitzen, CEO, +46 735 179 110

2021-03-02

Ascelia Pharma öppnar kontor i USA som förberedelse inför lansering av Mangoral

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) tillkännagav idag att bolaget har utvidgat sin verksamhet och etablerat en amerikansk juridisk enhet och kontor i Woodbridge, New Jersey. Etableringen är ett led i förberedelserna inför lansering i USA av den ledande läkemedelskandidaten, kontrastmedlet Mangoral för MR-scanning av levern. Mangoral är för närvarande i registreringsgrundande kliniska fas 3-studier, och lansering är planerad till Q4 2 ...
2021-02-16

Kvartalsrapport Q4 2020: Mangoral visar stort diagnostiskt värde i ny studie

Ascelia Pharma (publ) (ticker: ACE) publicerade idag kvartalsrapporten för Q4 2020 (oktober – december 2020) som finns tillgänglig på företagets hemsida: https://www.ascelia.com/sv/ir-media/rapporter-presentationer/
2021-01-14

Information avseende överlåtelse av aktier i Ascelia Pharma AB från CMC SPV

Ascelia Pharma AB (publ) (ticker: ACE) ("Ascelia Pharma" eller "Bolaget") meddelade idag att man har informerats om att CMC SPV of 3 April 2017 AB ("CMC SPV") idag har avyttrat 687 606 aktier i Bolaget i en privat placering till institutionella investerare och delat ut 2 250 000 aktier i Bolaget till sina aktieägare, däribland Sunstone och vissa styrelseledamöter och ledning i Ascelia Pharma. Efter transaktionen innehar CMC SPV inte längre ak ...